شهید آوینی
 
نمایشگاه‎ بین‎‎‎ المللی‎ قرآن در تهران

یازدهمین نمایشگـاه‎ بین المـللی‎ قرآن‎‎‎ كریم‎‎ هشتم آبـان در تهـران گشـایــش‎ می‎ یابد. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر, دبیـر یازدهمیـن‎‎‎ نمایشگاه‎ بینالمللی‎ قرآن كریـم‎ بـا بیـان‎‎ اینكـه‎‎ ایـن نمـایـشگـاه بخــش‎ هـای‎‎ گوناگونی‎ دارد افـزود: سـرای قـرآن‎ واندیشه‎, كودك‎ , مكتوب‎ , جـوانـان‎‎ , بیـن الـملـل‎ , رایانه‎ , هنری‎ و كاتبان‎ معاصـر از جـملـه‎ این‎ بخش‎ ها هستند. آقای‎‎ حبیب‎ زاده‎ تصریح‎ كرد : در بخش‎ سـرای قرآن‎ و اندیشه‎ بیش‎ از 20 نشست‎ تخـصصی‎ در خصوص‎ موضوع های‎ مـرتبـط بـا قـرآن‎ كـریـم‎ برگزار می‎شود. همچنین‎‎‎ در بخش‎ بینالملل‎ این نمایشگاه‎ هـم‎ حدود 20 كشور شركت‎ خواهند كرد. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo