شهید آوینی

 

 

 

انتشار جامع ترين تحقيق يونيسف از يك ميليون كودك جهان

براساس نتيجه گيرى از يك تحقيق نمونه اى صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل (يونيسف ) كه بيش از يك ميليون كودك را در46 كشور جهان مورد مطالعه قرار داده است بيش از يك ميليارد نفر از كودكان جهان از صدمات فقر شديد رنج مي برند. اين تحقيق - كه روز سه شنبه در مقر سازمان ملل در نيويورك منتشر شد - نه تنها ميزان فقر كودكان از نظر در آمد، بلكه از نظر محروميت از حقوق اساسي نظير سرپناه ، مواد غذايي ، آب، تصفيه خانه ، بهداشت ، آموزش و پرورش و اطلاع رساني را مورد بررسي قرار داده است . پژوهشگران اطلاعات آمارى 2 / 1 ميليون كودك از46 كشور جهان را كه عمدتا در اواخر دهه 1990 جمع آورى شده بود در اين تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. اين تحقيق كه با عنوان "فقر كودكان در جهان توسعه يافته " نام دارد نشان مي دهد كه يك كودك از هر سه كودك جهان در اتاقهايي زندگي مي كنند كه در آن بيش از5 نفر زندگي مي كنند و يا كف آن گلي است . تقريبا20 درصد از كودكان جهان دسترسي به آب آشاميدني ندارند و يا براى رسيدن به آب مي بايستي بيش از15 دقيقه قدم بزنند. براساس اين تحقيق ، "بيش از15 درصد از كودكان زير پنج سال در كشورهاى درحال توسعه از سوء تغذيه حاد رنج مي برند و تنها در آفريقاى جنوبي بيش ازميليون كودك در هر روز گرسنه مي مانند. همچنين "134 ميليون كودك بين 7 تا18 سال هرگز به مدرسه نرفته اند. 90 احتمال اينكه دختران به مدرسه نروند بيشتر از پسرها مي باشد و بويژه در خاورميانه و شمال آفريقا، احتمال اينكه دختران هرگز به مدرسه نروند سه
برابر بيشتر از پسرها مي باشد. يونيسف مي گويد نقايص فقر از نظر جسمي ، احساسي و ذهني كه بر روى كودكان وارد مي كند مي تواند به معناى رنجي براى تمام دوران زندگي باشد و ميراث فقر براى نسل بعدى باشد و اين دور تمامي توسعه اقتصادى و اجتماعي يك ملت را محدود مي كند. "كارول بلامي " مدير اجرايي يونيسف در اين تحقيق تاكيد كرده است " امحاء وخيم ترين تجلي فقر نه تنها يك الزام اخلاقي است بلكه يك امكان عملي و شدني است " و با سرمايه گذارى در كودكان شروع مي شود. وى افزود : هيچ تلاشي براى كاهش فقر جهاني نمي تواند بدون تاثير خود بر روى كودكان موفقيتي داشته باشد. مدير اجرايي يونيسف تصريح كرد كه پاسخگويي به فقر به مفهوم آن است كه كودكان به آب آشاميدني سالم ، تصفيه خانه مناسب و محيط زيستي مناسب كه
بهداشتي و عارى از بيمارى باشد دسترسي داشته باشند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo