شهید آوینی

 

 

تا ساعاتی دیگر در‎‎ مالزی آغاز می شود
برگزاری دهمین نشست کارشناسی سازمان کنفرانس اسلامی

قرار است  در آغاز نـشسـت‎ امروز نماینده‎‎ قطر به عنوان‎‎ رئیس‎ پیـشیـن نشست‎‎ نهم‎ مسئولیت خود را بـه‎ احمـد فـوزی‎ معاون‎ وزیر امور خارجه‎ مالزی‎ واگذار كند. 
‎‎ در نشست هشت روزه‎ ایـن‎‎ سـازمـان علاوه‎‎ بر نشستهای‎ كارشناسی‎ و صدور قطعنامه هایی‎ درباره‎ معضلات‎ و مشکلات  جهان‎‎ اسلام ، قرار است پیرامـون موضوعات‎ مهمی‎ مانند تغییر ساختار سازمان‎ ، توجه‎‎‎ به مفهوم‎‎ امت‎ در جهان‎ اسلام واستفاده از پول‎ واحـد دینـار میـان‎ 57 كشـور عضـو تصمیم‎ گیری‎ شود.
این‎ نشست‎ با سخنرانی‎ احمد فوزی‎ دبیـر كـل‎ وزارت‎‎ خارجه‎ مالزی‎‎ و مسوول‎ برگزاری نشسـت و عبدالعزیز بلقـزیـز دبیـر كـل‎ سـازمـان‎ كنفرانس‎ اسلامی‎‎ در حالی آغاز  می شود كـه‎ جهـان‎ اسلام‎ با بحرانهای‎ عظیمی‎ مانند آینده‎ عراق‎ اشغال‎ شده‎ ، افغانستان‎،  تشـدیـد بحـران فلسطین‎‎ و تهدید امریكا برضـد جهـان اسـلام‎ روبروست‎ .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo