شهید آوینی

 

 

 

درنشست کارگردانها وتهیه کننده ها ی هالیوود مطرح شد:

فیلم های آمریکایی دربیست سال اخیر سیر قهقرایی داشته اند
کارگردانها وتهیه کننده های صنعت فیلمسازی غرب درنشستی که به مناسبت ادای احترام به فیلمهای دهه 1970 برگزارشد خاطرنشان کردند که فیلمهای آمریکایی در بیست سال اخیرسیرقهقرایی را پیموده اند.

سایتهای اینترنتی "سیدنی پولاک" کارگردان نامی هالیوود دراین نشست با تاکید برسیرنزولی فیلمهای آمریکایی گفت :" دردهه 1970 ما اوضاع متفاوتی داشتیم. درآن زمان هیچ ضرورتی وجود نداشت که فیلمها بافروش چشمگیری درگیشه همراه باشند."
اودلیل عدم گرایش مخاطبان را به فیلمهای سالهای اخیردرتغییرسلیقه ها دانسته وافزود:"اگرشما نتوانید اسلحه تان را با سرعت درآورید دچاردردسرمی شوید. مخاطبان می خواهند فیلمهایی را مشاهده کنند که سریع وهوشمند هستند وزمان را هدرنمی دهند. " 
ازدیگرچهره های این نشست می توان به "پولی پلات" طراح تولید ولباس،"لازلو کوا کس" فیلمبردارو"ویلیام فردکین" اشاره کرد.
" فردکین" که فیلم "جن گیر" رادرکارنامه هنری اش دارد عنوان کرد که فیلمهای دیجیتالی می توانند چهره فیلمسازی را با تغییروتحولهای بسیاری همراه کنند.
اودرادامه صحبتهایش افزود:"دیجیتال زمانی کاربرد دارد که بخواهید فیلمی را با بودجه زیاد جلوی دوربین ببرید دراین صورت شما ناگزیرنیستید که توجه بسیاری به نورویا سایرعوامل تولید فیلم داشته باشید .به طورکلی می توان گفت که هرکسی می تواند دست به کارشده وفیلمی را جلوی دوربین ببرد." 
نشست کارگردانها وتهیه کننده های هالیوود روزیکشنبه به مناسبت بیست وپنجمین سالگرد جشنواره فیلم آسپین برگزارشد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo