بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب درجمع زائران و مجاوران حرم رضوي
01 / 01 / 1381
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدللّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا ابى القاسم المصطفى محمّد و على اله الا طيبين الا طهرين المنتجبين الهداة المهديّين المعصومين سيّما بقيّة اللّه فى الارضين .
با سلام و درود به ساحت مقدس سلطان سرير ارتضاء، حضرت على بن موسى الرضا (عـليـه آلاف التـّحـيـّة والثـّنـاء)، بـه شـمـا بـرادران و خـواهـران عـزيـز فـرا رسـيـدن سـال جديد را تبريك عرض مى كنم و از همه ملت ايران از آن جهت كه حرمت ماه محرم حسينى را در ايام سال جديد نگه داشته اند، تشكر مى كنم . احترام عاشوراى حسينى و محرم براى مـردم مـا يـك فريضه و امر بزرگ و مهم به شمار مى رود و مردم عزيز ما اين موضوع را امسال و سال گذشته ثابت كردند.
مـن امـروز در ايـن اجـتـمـاع عـظيم كه در خانه على بن موسى الرضا (عليه السّلام ) و در محضر آن بزرگوار تشكيل شده است ، سه محور عمده را مورد بحث و گفتگو قرار مى دهم .
يك محور درباره دو مطلب مهم است كه در پيام نوروزى به آن دو اشاره كردم . محور دوم هـم دربـاره مـوضوع بسيار حساس و خطير حمله امريكا به عراق است ، و محور سوم اشاره اى كوتاه به وظايفى ست كه در اين شرايط بر عهده مردم ، مسئولين ، دستگاه هاى مختلف و مـن و شـمـاسـت . از ايـن رهـگـذر كـشـور مـى تـوانـد راه عـزت و استقلال و منافع خود را با استحكام و قدرت طى كند.
هـمـان طـور كه گفتم محور اول ، در مورد دو مطلب است كه در پيام نوروزى نيز به آنها اشاره كردم . يكى اين كه اشتغال ـ يعنى مبارزه با بيكارى ـ و مبارزه با فساد اقتصادى و مـالى ، امـسـال هـم بـايـد از طـرف مـسـئوليـن بـا جـديـت و قـدرت دنبال شود. ديگر اين كه همه سعى و همّت مسئولين كشور و مديران بخشهاى مختلف ، خدمت مـحـسـوس و مـلموس به مردم باشد. جوانهاى عزيز و آحاد مردم كشورمان بايد طعم شيرين خدمات دولتى را در كام خود حس كنند.
در سالى كه گذشت ، در ادامه مبارزه با بيكارى و فساد مالى كارهاى جدى و مهمّى انجام گـرفـت ؛ مـن ايـن مـوضـوع را از نـزديـك در عـمـلكرد قوه مجريه و قضاييه شاهد بودم . طـرحـهـاى اشـتـغـال بـا جـديـت دنـبال شد و حتّى خود من به درخواست رئيس جمهور محترم در جـلسـاتـى از شـوراى اشـتـغـال و هـمـچـنـيـن در جـمـع مـسـئوليـن مـربـوط بـه اشتغال شركت كردم . اين امر نشان مى دهد كه دولت و مسئولين نسبت به اين موضوع جدّى هستند و همّ و غم بيشترى دارند و ان شاءاللّه كارها به نحو مطلوبى پيش مى رود.
گـزارشـى كـه آقـاى رئيـس جـمـهـور مـحـتـرم به من ارائه داد حاكى از آن است كه تعداد مـشـاغـل ايـجـاد شـده در كـشـور در سـال 81، صـدهـزار مـورد بـيـش از مـتـقـاضـيـان شـغـل و بـازار كـار است . اين آمار خوبى است و جديت مسئولين در اين كار را نشان مى دهد. اگـر ايـن كـار بـا هـمـيـن جـديـت دنـبـال شـود، امـيـد آن مـى رود كـه مـسـئله مـهـم اشـتـغـال در كشور، به دست مديران آن حل شود. اين امر، مسئله اى بسيار اساسى و كليدى اسـت . بـيكارى منشاء مفاسد بزرگ ديگرى ست . بعلاوه اين كه بيكارى جوانها و خانواده هـاى مـا بـا تـوسـعه و پيشرفت عمومى كشور تضاد جدى خواهد داشت ؛ لذا فعاليت براى ايـجاد شغل و اشتغال بايد به طور جدّى دنبال شود. در اين رابطه مسئولين اجرايى به مـن قـول داده انـد كـه مـشكلات را برطرف كنند و من هم موضوع را تعقيب و از آنها مطالبه خواهم كرد.
در مـورد مـبـارزه بـا فـساد مالى و اقتصادى هم گزارشهاى خوبى از طرف رئيس جمهور مـحـتـرم و رئيـس محترم قوه قضاييه به من ارائه شد. مبارزه با فساد، موضوعى اصلى و اساسى است . فساد اقتصادى در دستگاه هاى دولتى موجب مى شود كه سود همه تلاشهاى انـجـام شده در راستاى پيشرفت و توليد ثروت عمومى براى رفاه مردم ، به جيب عده اى مـفـت خـور و سـوءاسـتـفـاده چـى سـرازيـر شود؛ لذا مبارزه با فساد، جدى ست . متاسفانه بعضى از عناصر سياسى و غيرسياسى نه تنها با اين حركت همراهى نكردند بلكه بر آن برچسب يك تسويه حساب سياسى و خصوصى زدند. اين غلط، خلاف واقع و دروغ است . مـبـارزه بـا فـسـاد مـالى و اقـتـصـادى جـدى سـت و ادامـه دارد. البـته من به مسئولين قوه قـضـايـيـه و مـجـريـه سـفـارش كـردم كـه جـنـجـال بـه راه نـيـنـدازنـد؛ جنجال موجب گم شدن اصل مسئله مى شود. بايد با آن مبارزه كرد. اين مبارزه در قوه مجريه به معناى پيشگيرى و جلوگيرى از رشد فساد مالى از طريق دهانه ها و دروازه هاى آن است در قوه قضاييه مبارزه به نحوى ديگر است و تعقيب مجرمين و فسادانگيزان و مجازات آنها را شامل مى شود.
ايـن مبارزه براى مردم نقطه اميد، اعتماد و اتكاست . اطلاعاتى كه بنده از سراسر كشور دارم ، نـشـان مـى دهـد كـه مـردم بـه اين مبارزه دل بسته اند و ادامه آن را خواهانند؛ حق هم دارنـد. ايـن امـر بـايـد در هـمـه دسـتـگـاه هـا جـدى گـرفـتـه شـود. مـا بـه فـضـل پـروردگـار در دسـتـگـاه هـاى دولتـى و حـكـومـتـى فـسادِ لانه كرده نداريم . بين دسـتـگـاهـى كـه مـمكن است كسانى در اجزاء آن سوءاستفاده كنند و فاسد باشند، و دستگاه هـايـى مـثـل رژيـم طـاغـوت كه بنيان آن بر فساد است ، تفاوت است . در دستگاه طاغوت ، فـسـاد، سـوءاستفاده ، دنياطلبى و حيف و ميل اموال عمومى از ريشه و راس يك سنت و رويه قطعى و عادت هميشگى بوده است .
در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى تـعـاليـم و روش اسـلام و امـام راحل ، جامعه را از چنين چيزى باز داشته است . عناصرى سوءاستفاده چى هميشه در گوشه و كنار وجود داشته اند. كسانى هم در بيرون از دستگاه هاى دولتى ، از امكانات آنها براى پـُركـردن كـيـسـه هـاى خـود سـوءاستفاده مى كنند. بايد به طور جدى با آنها مبارزه شود. البـتـه مـبـارزه بـا آنـهـا كـار دشـوارى سـت ؛ چـون پـول دارنـد و بـه تـبـليـغـات مـى پـردازنـد و شـايـعـه پـراكـنـى مـى كـنـنـد. دشـمـنـان داخـل و خـارج كشور هم سعى مى كنند از حركت هاى اصلاحى در كشور جلوگيرى كنند. اراده و هـمت و عزم جازم مسئولان مى تواند همه اين موانع را از سر راه بردارد و ان شاءاللّه اين طور خواهد شد. البته اين كارها بلند مدت است .
بـه مـردم عـزيـز عـرض مـى كـنـم بـراى مـبـارزه بـا فـسـاد، نـبـايـد مـنـتـظـر جـنـجـال بـود و پـيـش داورى كـرد. بـايـسـتـى مـنـتـظـر عـمـل و كار واقعى بود. اميدواريم مسئولان به توفيق و كمك الهى ، با ادعيه حضرت بقية اللّه (ارواحـنـافـداه ) و بـا هـمـت و عـزم جـازم خـود بـا جـديـت ايـن راه را دنبال كنند.
دربـاره مـطـلب دوم عرض كردم كه همه مسئولين بايد در خدمت به مردم از يكديگر سبقت بـگـيـرنـد و يـك نـهـضـت خـدمـت بـه مـردم راه بـيـنـدازنـد. البـتـه در اصـل كار و وظيفه آنها خدمت به مردم است ؛ اما گاهى انگيزه هاى گوناگون آنها را از كار اصـلى بـاز مـى دارد و در ملاحظات و مسائل گوناگون مى افتند. روحيه ، افكار، ايمان ، صفا، صداقت ، آمادگى هاى اين مردم مؤ من و استعداد فراوان و جوشان جوانهاى ما انسان را تـحـت تاثير قرار مى دهد. مسئولين تا نفس دارند بايد به اين مردم خدمت كنند. بايستى در بين مسئولين مسابقه خدمتگزارى و خدمت رسانى به مردم برقرار باشد. اين مسابقه و رقـابـت درست است . رقابتهاى سياسى و جناحى و رقابت بر سر قدرت و تكالب در امر دنـيـا و امور دنيوى مردود است . رقابت ، مسابقه و مبارزه اى درست است كه در خدمت گذارى بـه مـردم بـاشد. قرآن مى فرمايد: ((سابقوا الى مغفرة من ربّكم ))؛ اين مسابقه به سمت مغفرت و رحمت الهى است . ((واستبقوا الخيرات )) براى كارهاى نيك ، مسابقه بگذاريد.
آن چـه امـروز درباره محور دوم يعنى موضوع حمله امريكا به عراق ـ كه بسيار موضوع مـهـمـى اسـت ـ عرض مى كنم اين است كه ملت عزيز ما بدانند اين حمله ابعادى دارد و وسيع تـر از عـراق اسـت . موضوع فقط حمله به عراق نيست . حمله به يك كشور ـ چه عراق و چه غـيـرعـراق ـ از سـوى قـدرتـى از راه دور و بـا بـهـانـه هاى مصنوعى و ساختگى ، به هر صـورت غـلط اسـت . مـردم و افـكـار عـمـومـى دنـيـا هـم ايـن كـار را مـحـكـوم كـردند. الان در تـلويـزيـونـهـا، اجتماعات عظيم مردم را در شرق و غرب دنيا حتّى در خود امريكا مشاهده مى كـنـيـد. امـا مـوضوع براى دنياى اسلام ، خطرناك تر است و ابعاد وسيع ترى دارد. نبايد بـه مـوضـوع فـقـط ايـن طـور نـگـاه كـرد كـه دولت و قدرتى با انگيزه هاى مختلف به كـشـورى حـمـله كـرده اسـت . البـتـه امـريـكايى ها سعى مى كنند مطلب را جور ديگرى جلوه بدهند. آنها وانمود مى كنند كه هدفشان ساقط كردن صدام است . علت هم اين است كه صدام حسين سلاح كشتار جمعى دارد يا تروريسم را ترويج و تاءييد مى كند. آنها از ملت عراق مـى خـواهند امريكايى ها را حمايت كنند. امريكايى ها اين طور در دنيا وانمود مى كنند؛ ليكن ايـن فـريب است ؛ امروز خيلى ها در دنيا به اين موضع واقف اند. مطلب اساسى اين است كه يـك هـيـتـلريـسـم جـديـد و بـسـيـار خـطرناك و وقيح در تاريخ ظهور كرده است . آنها درست مـثـل هـيـتـلر در مقدمات جنگ جهانى دوم عمل مى كنند. وقتى در آن زمان هيتلر حملات خود را به كشورهاى همسايه خود در اروپا شروع كرد، كار خود را براى افكار عمومى جهان اينطور تـوجـيـه كرد كه آلمان به فضاى حياتى احتياج دارد؛ به اين معنا كه كشور آلمان براى مـلت و رژيم آلمان كوچك است . آنها فضاى وسيع ترى احتياج دارند تا بتواند تنفس كنند و زنـده بـمـانـنـد. هـيـتـلر مـردم خـود و همچنين افكار عمومى را اين طور توجيه مى كرد؛ يك توجيه مسخره و غلط.
اكـنـون هـم هـمه تـوجـيـه امـريـكـايـى هـابـراى حـمـله بـه عـراق و قـبـل از آن بـه افـغـانـسـتان اين است كه مى خواهيم منافع ملى خود را تاءمين و حفظ كنيم و تهديد را از خود برطرف نماييم . اين هم توجيهى باب امروز است . حالا كشور عراق كجا، امريكا كجا؟! چه تهديدى مى تواند براى آنها داشته باشد؟! يا منافع امريكا چه چيزى است كه لازمه حفظ آنها مجوّز رژيم امريكا براى حمله عليه يك كشور و ملّت است ؟ اين سؤ الهـا، بـى پـاسـخ اسـت . تـعـريـف امـريـكايى ها از منافع ملى خود شبيه تعريف خان ها و گـردن كـلفـتـهاى قديم است كه در بعضى از محلات و روستاها وجود داشتند. اگر دخترى روسـتـايـى قاليچه اى قشنگ مى بافت و چشم خان به آن مى افتاد و از آن خوشش مى آمد، پـدر دخـتر بايد قاليچه را تقديمش مى كرد. توجيه هم اين بود كه خان اين قاليچه را لازم دارد. اگـر در جـايـى يـك شـى ء قـيـمتى ديده مى شد و وجود داشت ، مى بايد به خان تقديمش مى كردند. اين فرهنگ خانى و قلدرمآبى است . شخص مى گويد: چون من از چيزى كـه شـمـا دارى خـوشـم آمـده و آن را مـى خـواهـم ، بايد مرده يا زنده ، آن را به من بدهى . تعريف منافع امريكا به وسيله خود امريكايى ها چنين چيزى ست . آنها منافعى را براى خود تـعـريـف مى كنند. اگر اين منافع در اختيار ملت و كشور ديگرى باشد، از آنجا كه امريكا زور و سلاح دارد، هرجور شده بايد اين منافع را براى خود تاءمين كند. مهم نيست كه ملت آن كـشـور و مـنـطـقـه تـا چـه حـد دچـار مـشـكـل و دردسـر شوند، چقدر عقب ماندگى بر آنها تـحـمـيـل و چـقـدر زنـدگـى آنـهـا لگـدمـال شـود. ايـن مسائل براى امريكايى ها اهميتى ندارد. اين تعريف امريكا از منافع ملى است .
ايـن مـنـطـقـه ، يـعـنى منطقه عربى و بعد هم منطقه وسيع تر اسلامى ، منطقه اى ست كه امـروز و فـردا از لحـاظ مـاده ارزشمند نفت غنى ست . امريكايى ها به اين نفت احتياج دارند. فـقـط هـم نفت نيست ؛ منابع زيرزمينى بسيارى وجود دارد، منابع دريايى هم وجود دارد. در ايـن مـنطقه براى كسى كه مسلط به آن باشد، راه دسترسى به همه دنيا وجود دارد. و اين مـنـابـع ، چـيـزهـايـى سـت كـه امـريـكـا بـه آنـهـا احـتـيـاج دارد؛ مثل همان قاليچه زيبا و قيمتى كه خان به آن احتياج داشت . پس امريكا درنظر دارد كه اين منافع را تاءمين كند.
ديگر خواسته امريكا در اين منطقه ، آن است كه بازار مصرف آن را در اختيار گيرد. به هـرحـال بـايـد تـوليـدات آنـها به فروش ‍ برسد. اين منطقه هم پُرجمعيت است و مردم آن بـايـد تـوليـدات امـريـكـا را مـصـرف كـنـنـد تا سرمايه داران امريكايى و صهيونيستى بـتـوانـنـد جـيـبـهـاى خود را پُر كنند و سود به دست بياورند. اين موضوع هم از اهداف مهم امريكايى ها در اين منطقه به شمار مى رود.
براى دسترسى به اين اهداف و حفظ آنها لازم است تا رژيمهايى در اين منطقه به وجود بـيـايـد كـه بـه طـور كـامـل مـطـيـع آنـهـا بـاشـنـد و سـيـاسـتـهـاى آنـهـا را قبول كنند. اگر گفتند نفت توليد كنيد، اين مقدار توليد كنيد، به اين قيمت بفروشيد، اين كـالا را مـصـرف كـنـيـد، روابـط سـياسى تان را با فلان رقيب امريكا قطع كنيد و يا با فـلان دوست امريكا رابطه برقرار كنيد، اين رژيم ها مطيع باشند و هرچه كه امريكايى هـا گـفـتـنـد بـشنوند و بپذيرند. بنابراين امريكايى ها براى اينكه سلطه خود را در اين منطقه حفظ كنند، به رژيمهاى كاملا مطيع و دست نشانده و بدون مقاومت نياز دارند.
الان در مـنـطـقـه رژيـم هايى كه مطيع آمريكا باشند، وجود دارند؛ اما امروز يك پديده ى ديـگـر هـم در دنـيـا بـه وجـود آمـده اسـت كـه نـمى توان آن را ناديده گرفت . امروز ديگر رژيمهاى مرتجع ، موروثى و استبدادى حتّى اگر منافع امريكا را هم تاءمين كنند به درد ايـن كـشور نمى خورند. آنها به رژيم هاى سرسپرده اى احتياج دارند كه ظاهر دموكراسى هـم داشـتـه بـاشـند. خطر امريكا مخصوص عراق نيست . بسيارى از رژيمهاى منطقه كه با امـريـكـا روابـط خوبى دارند، از آن جايى كه رژيمهايى مردم پسند و متكى به آراء مردم نـيـسـتـند، در آينده مورد چالش امريكا قرار خواهند گرفت . امريكايى ها به رژيمى احتياج دارنـد كـه مـثـل رژيـم طـاغـوت پـهـلوى نـبـاشـنـد و مـردم در مـقـابـل آن قـيـام نـكـنـنـد. رژيـم پهلوى از رژيمهاى مرتجع و دست نشانده امريكا بود كه امـريـكـايى ها به فكر اصلاحش نيفتادند و مردم قيام كرده و آن را سرنگون كردند و نظام اسـلامـى مـورد عـلاقـه خـود را سـر كـار آوردنـد. اينها مى ترسند همين مطلب در كشورهاى عـربـى و اسـلامـى ديـگـر هـم تـكـرار شـود. ايـن مـطـلب را تـصـريـح كـرده اند. يكى از سياستمداران و استراتژيست هاى مؤ ثر امريكايى به تازگى گفته است كه امروزه اگر در كـشـورهـاى عـربى ، دمكراسى زود هنگام برقرار شود و قدرت و اختيار راءى به مردم داده شـود، رژيـمـهـاى اسـلامـى بـرسـر كـار مـى آيـنـد. ايـن مـطـلب را خـود وى در مـقـابـل مـجـلس سـنـاى امـريـكـا شـهـادت داد. بـا تـوجـه به اين مطلب ، امريكايى ها بايد رژيـمـهـايى را بر سر كار بياورند كه ظاهر مردمى هم داشته و با آراء مردم سركار آمده باشند.
وقتى اين هدف محقق شد براى اين كه مردم افرادى را انتخاب كنند و سركار بياورند كه مـنـافـع امـريـكـا را تـاءمـيـن كـنـد، بـه طرفند ديگرى هم احتياج دارند. اين طرفند چيست ؟ ترويج فرهنگ بى بندوبارى و بى مبالاتى نسبت به ارزشها در ميان مردم . آنها تلاش مـى كـنـنـد كـه مردم را با فرهنگ امريكايى بار بياورند. در نتيجه مردم تحت تاءثير اين فرهنگ به كسى راءى مى دهند كه رژيم امريكا مى پسندد.
مـجـموع اين اهداف تلاش و فعاليت گسترده سياسى ، فرهنگى ، تبليغاتى و در نهايت نـظامى را در دستور كار امريكا قرار مى دهد. و اكنون اين تلاش و حركت در عراق صورت گرفته است .
صدام حسين با امريكا همكارى داشت . اگر امريكا و همپيمانان وى در قضيه جنگ با ايران بـه صـدام حـسـيـن كـمـك نـمـى كـردنـد، او نـمـى تـوانـسـت هـشـت سـال در مـقـابـل مـلت مـبـارز و مـقـاوم و جوانهاى ما تاب بياورد. امريكايى ها با او همكارى كـردنـد. حالا ديگر صدام به درد آنها نمى خورد؛ چون مى دانند كه صدام ديكتاتور است و اگـر سـركـار بـمـانـد امـكـان دارد بـا قـيـام مـردمـى زايـل و سـاقـط شـود و آن وقت ديگر دست امريكا به هيچ جا بند نخواهد بود. در ايران اين دگرگونى رخ داد و آنها منافع خود را از دست دادند.
آنـهـا خـود بـايـد صـدام را از سـركـار بـردارنـد تـا بـتـوانند ديگرى را بر روى كار بگذارند. ماهيت حمله به عراق ، در اينجا معلوم مى شود. جنگى كه اكنون در عراق آغاز شده و جـريان دارد، هنوز شدت نگرفته است . بعد از اين ، شدت بيشترى خواهد گرفت و اين هـنـوز اول كـار اسـت . ايـن جـنـگ يـكى از كثيف ترين جنگهاست ؛ چراكه هدف آن به هيچ وجه بـويـى از اهـداف انـسـانـى نبرده است . اگر امريكايى ها مى گويند براى دمكراسى مى جـنـگـيـم ، دروغ مى گويند؛ آنها براى نفت و روى كار آوردن يك رژيم مطيع و تسليم خود مى جنگند. آنها به قصد تصرف عراق و به قبضه گرفتن اين كشور قديمى ، ملت كهن ، مـنـطـقـه حـسـاس و منابع سرشار و غنى آن مى جنگند و مى خواهند راحت و بى دردسر آن را بـبـلعـنـد. امـروز اقـتـصـاد امريكا متزلزل است . اين موضوع مربوط به امروز نمى شود، بـلكـه چـنـد سـالى اسـت كـه اقـتـصـاد امـريـكـا رو بـه تزلزل مى رود. آنها به منابع حياتى عراق احتياج دارند و مى خواهند به هر قيمتى ، با روش هايى كه به آنها اشاره شد، اين منابع را از چنگ ملت عراق دربياورند.
ايـن نـقشه مخصوص عراق نيست . در درجه اول همه كشورهاى عربى ، حتّى آنها كه امروز بـه امـريـكـا كـمك مى كنند و فرودگاه ها و زمين و فضا و ديگر امكاناتشان در اختيار آنها گـذاشته اند، در آينده نه چندان دور در معرض اين چالش امريكايى قرار خواهند گرفت . ايـن مـوضـوع را به روشنى خود تحليلهاى امريكايى به ما مى فهماند. مسائلى را كه من عرض مى كنم ، حرفهاى ما نيست ؛ حرفهايى است كه از دهان خود امريكايى ها بيرون آمده است و اهداف و نيات شوم آنها را براى همه روشن كرده است .
بنابراين در اهداف امريكايى ها در مرحله اول ، كشورهاى عربى و در مرحله دوم كشورهاى اسلامى قرار دارند.
آيـا در مـقـابل نقشه هاى آنان مانعى وجود دارد؟ بله ؛ عمده همين است . مانع اساسى و عمده اى كه بر سر راه اهداف امريكا وجود دارد عبارت است از نهضت بيدارى دنياى اسلام . دنياى اسـلام در حـال بـيـدار شـدن اسـت . شـمـا به تبليغات دروغين راديوهايى كه به دست خود اسـتـكـبـار و صـهـيـونـيـستها امواج راديويى پخش مى كنند و دروغ به گوش مردم دنيا مى رسـانـنـد، تـوجـه نـكـنـيـد. واقـعيتها اين نيست . ادبيات و فرهنگ انقلاب اسلامى در فضاى عـمـومـى زنـدگـى مـلتـهـاى مـسـلمـان و عـرب بـه طـور كامل رسوخ و نفوذ كرده و به خورد ذهنها و فكرها رفته است .
در شـرق كـشـور مـا، طـالبـان توسط خود امريكايى ها سازماندهى شده بودند. آنها از لحـاظ فـكـرى ، اعـتـقـادات سـلفـى داشـتـنـد. بـا شيعه دشمنى سخت و با ايران و انقلاب اسـلامـى و امـام هـم داشـتـنـد. مـا ايـن مـوضـوع را مـى دانـسـتـيم و مشهود بود و گزارشهاى فراوانى در مورد آن داشتيم . چند سال قبل در زمان رياست جمهورى من ، در همين مشهد، وقتى كـه وضـع در افـغـانـسـتـان جـور ديـگـرى بـود، يـك شـخـصـيـت عـرب متصل به محافل بالاى عربى ، همين جا در آستان قدس به من گفت : ((تهديد بعدى شما از طـرف افغانستان است . كسانى را از طرف افغانستان عليه شما تحريك مى كنند)). نتيجه آن شـد كـه طـالبان را خود امريكايى سازماندهى و تغذيه كردند و موشكهاى پيشرفته ضدهوايى در اختيار آنها گذاشتند و تا مدت ها از آنها حمايت مى كردند. خود امريكايى ها، صـدام حـسـيـن را تـقويت و تجهيز كردند؛ اما اين توطئه ها به سمت طراحان توطئه كمانه كرد و متوجه خود آنها شد.
عـلت چـه بود؟ علت اين بود كه فرهنگ و ادبيات انقلاب در دنياى اسلام مفاهيمى را زنده كـرد. درسـت اسـت كـه سازماندهى و تاءسيس از طرف خود امريكايى ها و دست نشانده هاى آنـهـا بـود؛ اما فرهنگ ضد استكبارى ، ضديت با تسلط دنياى كفر بر اسلام ، ضديت با وابـسـتـگى سياسى و اقتصادى به تدريج همه توطئه هاى آنها را عليه خودشان تربيت كـرد. ايـن فـرهـنـگ هـا بـه وسـيـله انـقـلاب و بـا تـعـاليـم امـام راحـل گـسـتـرش پـيـدا كـرده اسـت . كـار بـه آنـجـا رسـيـد كـه مجبور شدند افغانستان را اشغال كنند و هنوز هم نظاميهاى امريكايى در افغانستان اند.
فـرهـنـگ انـقـلاب اسـلامـى در دنـيـاى اسـلام بـه طـور كـامـل رسـوخ و نـفـوذ كـرده است . دشمنان مى دانند تا وقتى كه دنياى اسلام و امت اسلامى معتقد به اسلام اند و فرهنگ قرآنى بر ذهن آنها حاكم است و اسلام ناب محمّدى ـ به تعبير امام راحل ـ براى مردم هدف و آرمان است ، نمى توانند كارى از پيش ببرند. لذا سعى كرده اند اسلام را در افكار عمومى دنيا خراب كنند.
شـاهـد بـوديـد كـه بعد از حادثه بيست شهريور نيويورك و ويران شدن آن دو برج ، رئيس جمهور امريكا در اولين اظهارات ، بدون هيچ تحقيقى در صفحه تلويزيون ظاهر شد و مـسـلمـانـهـا و اسـلام را مـتـهم كرد تا موج نفرت و خشم افكار عمومى را متوجه آنها بكند. البـتـه بعد اظهار داشتند كه اشتباه شده است . نه ! اين موضوع برنامه اى از پيش تعيين شـده بـود. الان هم به همين شكل است . در حال حاضر تمام دستگاه هاى تبليغاتى وابسته بـه صـهـيـونـيـسـم بـا تـهـيـه مـطـلب ، فـيـلم و تـوليـد وسايل و ابزارهاى فرهنگى در همه دنيا سعى دارند كه اسلام را در چشم مردم دنيا مبغوض و مـورد نـفـرت قـرار دهـنـد. هـدف آنان اين است كه مردم دنيا از اسلام و مسلمانها تنفر پيدا كنند. البته وقتى به كشور افغانستان يا عراق كه از جمله كشورهاى اسلامى اند حمله مى كـنـنـد، بـراى تـحـريـك نشدن افكار عمومى مسلمانان عليه خودشان ، در چند جمله از اسلام تـعـريـف مـى كـنـنـد؛ امـا ايـن مـصـلحـتى ست . آنها مى دانند كه اسلام مانعى اساسى در راه پـيـشـرفـت اسـتـكـبـار بـه سـمـت هـدفـهـاى نـهـايى خودش است . با ايران اسلامى هم به دليـل حـاكـمـيـت اسـلام تـا ايـن انـدازه دشـمـن انـد. اسـلام بـه مـردم مـا ياد داد كه مى توان مـسـتـقـل و شـجـاع بود و بدون تكيه بر ابرقدرتهاى قوى زندگى كرد؛ و اين به مذاق آنـهـا خـوش نـيـامـده اسـت . آنـهـا عـليـه ايـران اسـلامى تا آن جا كه از دستشان برمى آيد تبليغات مى كنند.
يـكـى از تـبـليغات مخرّب آنها عليه ما در قضيه افغانستان و امروز در قضيه عراق ، آن است كه مى گويند ايران با امريكا همكارى مى كند. آنها قصد دارند ايران را در چشم مردم افـغانستان و عراق خراب كنند. در دنياى خارج از اسلام اين طور تبليغ مى كنند كه ايران از مردم افغانستان و عراق حمايت مى كند؛ به عبارتى از تروريست حمايت مى كند، مى خواهد بـمـب اتم بسازد. اين تبليغاتى دوگانه است ؛ و البته هر دو دروغ است . ما نه طرفدار تـروريـسـم هـسـتـيـم و نـه از هـيـچ تـروريـستى حمايت مى كنيم . ملت ايران از تروريستها ضـربه خورده اند و از آنها متنفرند. اين اتهام كه جمهورى اسلامى درپى سلاح شيميايى و بمب اتم است هم از پايه و اساس دروغ است .
مـا خـود فـنـاورى اتـم را بـه كورى چشم دشمنان به دست آورديم . ما عضو آژانس اتمى بـوديـم و قـرارداد آژانـس بين المللى اتمى را امضا كرده بوديم و قرار بود طبق مقررات كمك هايى به ما شود. متنفذين صهيونيست و امريكا به همه دنيا اعلام كردند كه به ايران كـمـك نـكنيد. جوانها، متفكرين و استعدادهاى جوشان و درخشان ما خود توانستند بدون كمك در طول چند سال ، آرام آرام اين فن آورى را به دست آورند. فن آورى اتمى و هسته اى غير از ساختن بمب اتم است . فن آورى هسته اى رشد علمى در رشته اى محسوب مى شود كه داراى خواص بسيار است . كسانى كه خواستار ساختن بمب اتم باشند مى توانند شاخه مربوط بـه آن را دنـبـال كنند و به آن برسند. ما خواستار بمب اتم نيستيم و حتى با داشتن سلاح هاى شيميايى هم مخالفيم . حتى زمانى كه عراق ما را مورد حمله سلاح هاى شيميايى قرار مـى داد، اقـدام بـه تـوليـد سـلاح هـاى شـيـمـيـايـى نـكـرديـم . ايـن مسائل با اصول ما موافق نيست .
بـنـابـراين امروز صهيونيسم و امريكا به شدت از اسلام شما مردم وحشت دارند. دشمنى آنـهـا بـا اسـلام به خاطر نماز و روزه نيست ، بلكه با اسلام از آن جهت دشمن اند كه ملت خود را با عزت ، قدرت و برخوردار از استقلال مى كند. و اين موضع آنها را آزار مى دهد. آنها ملت ها را تو سرى خور مى خواهند. از استقلال آنها مى ترسند و مى خواهند ملّت ها به آنـهـا وابـسـتـه بـاشـنـد. آنـهـا مـى خـواهـنـد مـنـافـع مـلتـهـا را چـپـاول كـنـنـد. اسـلام نـمـى گـذارد؛ بـا اسـلام بـه ايـن دليل دشمن اند. در غير اين صورت اگر كسانى با نام اسلام در خدمت آنها باشند و منافع خود را در خطر نبينند، خيلى هم با اسلام دشمنى نمى كنند. آنها از اسلام مى ترسند، چون اسـلام مـانـع از سـوءاسـتـفـاده هـاى آنـهـا مـى شـود و جـلوى چپاول آنها را مى گيرد.
پـس مـعـلوم شـد كـه ايـن امر، برنامه و نقشه امريكاست . هروقت كه لازم باشد، با حمله نـظـامـى بـه كـشـورى مـثـل عـراق قـضـيـه را دنـبـال مـى كـنـد؛ امـا قـبـل از حمله نظامى ، تلاش هاى فرهنگى ، تبليغاتى و حمله سياسى و اقتصادى خويش را انجام مى دهند.
حـالا بـه مـحـور سـوم بـپـردازيـم ؛ وظـيـفـه مـلت و دولت ايـران در قـبـال ايـن مـسـائل چيست ؟ اسلام ملت ايران را بيدار كرد، عزت داد، قدرتمند كرد، از حالت گوسفندوار و مطيع و تسليم جلادان استكبارى و صهيونيستى خلاص كرد و نجات داد. حالا بايد چه كار كنيم ؟
بـبـيـنـيـد بـرادران و خـواهـران عـزيـز من ! دشمن نسبت به ايران اسلامى گزينه جنگ را انـتـخـاب نـمى كند. جنگ براى او در كشورى مثل ايران با شرايطى كه كشور ما دارد، هيچ صـرفـه اى نـدارد. چرا؟ چون وقتى يك ملت فقط با نيروى نظامى خود نجنگيد بلكه با هـمـه مـلت خـود جنگيد، بزرگ ترين قدرتهاى دنيا را به زانو درمى آورد. ملت ما اين طور اسـت . مـلت ما ملّتى پير، از كارافتاده ، بى حال و بى جان نيست ؛ ملتى جوان است . هفتاد درصد از ملت ما سنينى زير سى وپنج سال دارند و ملتى جوان و با نيرو و نشاط هستند. جـنـگ نـظـامـى با چنين ملّتى براى امريكا و غيرامريكا صرفه اى ندارد. ما را در ميدان جنگ آزمـايـش ‍ كـرده انـد و مى دانند كه چطور مبارزه مى كنيم . روح فداكارى ، شهادت طلبى ، نـتـرسـيـدن از مـرگ را در مـا شاهد بوده اند. اين ويژگى ها مخصوص قشرهايى خاص از مردم نيست بلكه مسئولين ، بزرگ ، كوچك ، پيرمرد هفتادساله ، جوان نورس با اعتقاداتى اسـلامـى ايـن طـورنـد. ويـژگـى نـتـرسـيـدن از مـرگ ، در مـحـاسـبـات امـريـكـايـى مثل انداختن يك قلوه سنگ در يك دستگاه است ؛ يك قلوه سنگ بزرگ را در ماشينى بيندازيد و بـبـيـنـيـد چـطور از كار مى افتد. صخره اى در مقابل يك مشت است . با ملتى كه مردم آن از مـرگ نـمـى ترسند و در مقابل آن شجاعت دارند، نمى توان درافتاد. پس گزينه جنگ نسبت به ايران گزينه بسيار دورى است .
آنـهـا مـى تـوانـنـد دو كـار انجام دهند. خواهش مى كنم مسئولين كشور، مديران گوناگون بـخـشـهـا و آحاد مردم به اين نكته توجه كنند؛ دشمنان ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى فقط به دو موضوع مى توانند اميد داشته باشند. يكى ناكارآمدى نظام را به مردم القاء كنند؛ يعنى بگويند اين نظام نمى تواند خواسته هاى مردم را برآورده كند و با القاى آن بـه مـردم ، ارتـبـاط مـسـتـحـكـم مـردم با نظام اسلامى را از بين ببرند. دوم دسته بندى و اخـتـلاف ايجاد كنند. اين دو نقطه اميد براى صهيونيست ها، امريكايى ها، استكبار و دشمنان نظام اسلامى وجود دارد. همه متوجه اين دو نقطه باشند.
القاء ناكارآمدى نظام ، متوجه مسئولين كشور است . در قوه مجريه ، قضاييه ، مقننه ، در نيروهاى مسلح ، نهادهاى انقلابى ، و همه مؤ سساتى كه كارى از كشور را برعهده دارند، مـديـران بـايـد خـود را بـراى مـديريت كارآمد و لايق ، آماده و مجهز كرده و براى مردم كار كنند. وقتى از نهضت خدمت رسانى حرف مى زنم ، به اين جهت است . وقتى مى گويم براى خدمت به مردم مسابقه بگذاريد، به اين دليل است . تاءكيد من بر مبارزه با فساد هم به هـمـين علت است ؛ زيرا اگر مديرى خداى نخواسته فاسد شد، ديگر نمى تواند به مردم خدمت كند و براى آنها مفيد باشد. پس اول بايد كارآمدى نظام را نشان داد.
منابع ، امكانات و افراد لايق كشور كفايت لازم را براى اين كار دارند. كشور ما از لحاظ انـسانهاى خدوم و كارآمد فقير نيست . ما افراد كارآمد بسيارى داريم . در بين مديرانى كه امروز در راءس كار هستند، آدمهاى كارآمد، لايق و خوبى خدمت مى كنند. در بين افراد ديگرى نيز كه جزو مديران نيستند انسانهاى لايقى وجود دارند. آنها بايد كار، همت و تلاش كنند و خـدمـت بـه مردم را به عنوان يكى از چيزهايى كه مى تواند امنيت كلى كشور را تاءمين كند، تلقى كنند؛ لذا بايد در خدمت رسانى به مردم با هم رقابت كنند.
شـهـرداريـهـا و شـوراى شـهـر كـه بـعـد از اين انتخابات بر سركار آمدند، بايد جزو كـسـانـى بـاشـنـد كـه خـدمـت بـه مـردم را سرلوحه كار خود قرار دهند. از اينجا آغاز كنند. برنامه هاى زايد و منحرف كننده و حرفهاى غيرمرتبط به كار را كه عده اى به آنها مبتلا بودند و هستند، كنار بگذارند و فقط براى مردم كار كنند.
مـسـئله ديـگر دسته بندى هاى سياسى ، مبارزات و پنجه افكنى هاى جناحى و خطى ست . اين مسئله بسيار مضر است و دشمن آن را تقويت مى كند. اختلاف سليقه در كشور وجود دارد؛ امـا تـبـديـل آن بـه تـضـاد بـنـيـانـى از كـارهـايـى است كه دشمن به آن مى پردازد و در شـكـل دهـى آن مـؤ ثـر است . بايد مواظب باشيم . مسئولين و جناحهاى سياسى مواظب باشند اخـتـلاف سـليـقـه را به تضادهاى بنيانى تبديل نكنيد. چرا شعارهاى دشمن را تكرار مى كـنـيـد؟! دشـمـن با هر دوجناح عداوت دارد. خيال نكنيد يك جناح را دوست دارد و از جناح ديگر بـدش مـى آيـد. بـا هـردوى آنـهـا دشمن است . گاهى از جناحى حمايت مى كند تا ديگرى را تـضـعـيـف نـمـايـد. بـعـد كـه يـك جـنـاح ضـعـيـف و يـا از صـحـنـه خـارج و زايل شد، به تضعيف ديگرى مى پردازد.
مـردم ، مـسـئولين ، سياسى ها و جوانهاى عزيز ما خيلى مواظب باشند. دشمن خواهان دسته بـنـدى هـاى سـياسى و جدايى بين صفوف مردم است . خط دشمن در كشور ما عبارت است از جـدا كـردن مـردم از نـظـام و ايـجـاد فـضـاى هـرج و مـرج در جـامـعـه . شـاهد بوديد كه در سـال 78 ايـن مـسـائل را بـه جنجالهاى خيابانى هم كشاندند كه قدرت بسيج مردمى جلوى تجاوزات آنها را گرفت .
جـوانهاى عزيز هوشيار باشند و بدانند كه نقشه هاى دشمن در اين كشور چيست و چه مى خواهد.
عـلاج و پـيـشـگـيـرى از نـفوذ دشمن از اين دو نقطه ، خدمت رسانى به مردم و وحدت كلمه مسئولين و مردم است .
بايد به اين نكته توجه كرد كه همه رجزخوانى هاى امريكا از سر قدرت نيست . البته آنـهـا خـود را بـزرگـتـريـن قـدرت دنـيـا تـلقـى مى كنند، قطعا تجهيزات نظامى شان هم پـيـشـرفـتـه اسـت ، پـول بـسـيـارى هـم در اخـتـيـار دارنـد؛ امـا ايـن مـوارد دليـل قـدرتـمـنـدى واقـعـى در مـيـدان عـمل نيست . همين امريكا با اين همه قدرت ، بعد از ده سال جنگ از چريكهاى ويتنام شكست خورد. ويتنام ، يك كشور دورافتاده و ضعيف بود. در آن زمـان امـريـكـا با تجهيزات فراوان ، هواپيما، بمب ، موشك و همه امكانات ارتباطاتى با مـردمـى جنگيد كه هيچ امكاناتى نداشتند. اكثر آنها حتى سلاح گرم نيز نداشتند. امريكا از آن مـردم شـكـسـت خـورد و سـرافـكـنـده و زبـون از ويـتـنـام خـارج شـد. پول و سلاح مدرن داشتن دليل قدرت واقعى نيست . بعضى از رجزخوانى ها نشانه ترس اسـت . وقـتـى بـعـضى از آدمهاى ترسو در تاريكى قرار مى گيرند، از ترس سوت مى زنـنـد. افـرادى كـه از بـيـرون بـه آنـهـا نـگـاه مـى كـنـنـد، خـيـال مـى كـنند كه آنها سرخوش و بى خيال راه مى روند و براى خود سوت مى زنند؛ در حـالى كـه از تـرس مـبـادرت بـه ايـن كـار مـى كـنـنـد. بـعـضـى از ايـن رجـزخـوانـى هـا مـثـل هـمـان سـوت زدن آدم تـرسـو در تـاريـكـى شـب اسـت . مـلت مـا بـايـد بـه خـداى مـتـعـال تـوكـل كـنـد. تـوكـل بـه خـدا بـه مـعـنـاى كـار نـكـردن و عـمـل نكردن نيست ؛ توكل به خدا به اين معناست كه انسان كارهاى لازم براى حفظ اقتدار، عـزت ، اسـتـقـلال و امـنـيـت كـشـور را انـجـام دهـد و پـشـت سـر هـمـه آنـهـا هـم خـداى مـتـعـال و دسـت قـدرت الهـى را بـبـيـنـد. امـام راحـل در سـال 65 بـه مـن فـرمـودند كه من از اول انقلاب دست قدرت الهى را در همه جريانهاى اين كـشـور ديـده ام . بنده هم بعد از رحلت امام تا به امروز دست قدرت پروردگار را در همه جريانهاى اين كشور مشاهده كرده ام .
ملت كار مى كند و انسانهاى تلاشگر، تلاش مى كنند و به قدرت الهى تكيه و به خدا تـوكـل مـى كـنـنـد. بـه خـداى مـتـعـال تـوكـل كـنـيـد. در كـارهـاى مـخـتـلف از قـبـيـل كـارهـاى علمى ، فرهنگى ، دينى ، صنعتى و غيره تلاش كنيد. مديران در مديريتهاى خـود تـلاش ‍ كـنند. بدانيد كه عزت و بقا، متعلق به بندگان صالح و شايسته خداست . آن مـلتـى كـه دل بـه اسـلام سپرده است ، با قرآن پيوند بسته است و هيچ قدرتى قادر نيست اين كشور و اين ملت را شكست دهد.
بـار ديـگـر در پـايـان عـرايـضـم بـه روح مـطـهـر ابـى الحسن على بن موسى الرضا (ارواحنافداه ) و به ساحت مقدس و عالى حضرت بقية اللّه (ارواحنافداه ) سلام و درود خود را عرض مى كنيم و از شما برادران و خواهران عزيز كه به اينجا تشريف آورديد و از همه مـلت ايـران بـه خـاطـر خوبيها و تلاشهاى مؤ منانه و صادقانه آنها تشكر مى كنم و همه شما را به خدا مى سپارم .

والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved