بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در جمع اقشار مختلف مردم رشت

11 / 2 / 80
بسم الله الرحمن الرحيم

الـحمدلله رب الـعالمين و الـصلاه و الـسلام عـلى سيدنا و نبينا ابى القاسم الـمصطفى مـحمد و عـلى الـه الاطـيبين الاطـهرين المنتجبين الهداه المهديين المعصومين سيما بقيه الله فى الارضين.

خـدا را سـپاسگزارم كه بار ديگر اين توفيق را يافتم كه در ميان مردم عزيز گيلان و جوانان پرشور و مومن اين خطه ى مردپرور حضور پيدا كنم و آنچه را كه در ذهـن خـود از گـيلان و گيلانى چه در گذشته ى تاريخ اين كشور, چه در دوران انـقلاب و چه دوران حاضر شناخته و دانسته ام, يك بار ديگر در ديدار رويارو, آن را تجربه كنم.
از شـما بـرادران و خواهرانى كه در اين مجمع عظيم گرد آمده ايد, همچنين از مـرد و زن پـرشور و عزيزى كه در خيابانها با اين كه دچار زحمت شدند با گل لـبخند و احـساسات پـاكشان خـدمتگزار خود را استقبال كردند, صميمانه تشكر مى كنم.
گـيلان مـوقعيت مـمتازى دارد; نه فقط از لحاظ اقليمى و جغرافيايى, بلكه از لـحاظ تـاريخى و انـسانى.هر چه در مد نگاه خود به اين سرزمين دقت مى كنيم, نـشـانه هاى عـظـمت بـيشترى را در آن مـى بينيم.گيلان سـرزمينى نـابغه پـرور اسـت.عـلماى بـزرگ, فــقيهان, فـيلسوفان, شـاعران و اديـبان, صـنعتگران و دانـشمندان, مـردان و زنـان از خـود گذشته ى شجاع در تجربه هاى گوناگون اين كـشور, سـرتاسر تـاريخ ايـن خـطه ى عـزيز و پـربركت را انباشته اند.از لحاظ اعتقادات مذهبى, اين منطقه ى پربركت و پرطراوت , يكى از نخستين مناطق كشور مـاست كـه دروازه هـاى نـاگشودنى خـود را بـر روى خـاندان پيغمبر و آل على گـشود.سالهاى مـتمادى بنى اميه و بنى عباس سعى كردند از اين ديواره ى عظيم الـبرز عـبور كـنند و لـشكريان خـود را بـه ايـن منطقه بياورند; اما موفق نـشدند.اين معبر, با شمشير و زور باز نشد; با عشق و ايمان باز شد.آن روزى كـه فرزندان مظلوم على و فاطمه از جور بنى اميه و بنى عباس, در اين كوههاى سـر به فلك كشيده به دنبال دلهاى مهربان و دستهاى كارآمد مى گشتند, به مردم گـيلان و خطه ى شمال كشور دست يافتند.اين جا بود كه دروازه ى البرز باز شد و اسـلام عـلوى آمـد.اين مـردم از روز اول كـه مسلمان شدند, آل على را قبله ى اسـلامى و مـعلم خود انتخاب كردند.از همين منطقه چند هزار مرد شجاع و دلاور به يارى فرزندان زيدبن على بلند شدند و به يمن رفتند.
حكومت علوى يمن, با بازوى دلاورمردان اين خطه برسر كار آمد.
زيـديها در يـمن هـيچ نـيرويى نـداشتند; گـيلانيها بـه آن جا رفتند و حكومت فـرزندان زيـدبن على شهيد را سر پا كردند.اين آغاز تاريخ اسلامى اين منطقه است.در طول تاريخ , رنگهاى گوناگون بر سياست اين كشور پهناور سايه افكنده اسـت; امـا رنـگ ثـابت ايـن مردم , ايمان بود.در دوران مشروطيت, در دوران اسـتبداد صـغير, در دوران دست اندازى انگليسيها و ديگر بيگانگان متجاوز به ايران, در همه ى اين تجربه ها, گيلانيها نشان دادند كه پيشروند.
مـيرزاكوچك شـجاع جنگلى, يك نمونه و يك مسطوره است; والا وقتى مرحوم ميرزا كوچك جنگلى در اين منطقه دلش با احساسات شجاعانه ى اسلامى بيدار شد, آن روز نـغمه ى اتـحاد اسـلام در سـرتاسر گيلان و در بين خواص اين مرز و بوم پيچيده بود.گيلانيها پيشرو مبارزات سياسى و فعاليتهاى مطبوعاتى بودند.
قـديمى ترين روزنامه هاى كشور و قديمى ترين فعاليتهاى سياسى, از جمله در اين مـنطقه بـوده است.در دوران رژيم ستمشاهى چون اين جا خطه ى سرسبز و با بركتى بود و آن را براى خودشان مى خواستند نه براى مردم انواع و اقسام جاذبه هايى را كـه بـراى آنـها جـاذبه مـحسوب مـى شد, در اين استان ايجاد كردند; شايد بـتوانند دين را از اين مردم جدا كنند.من در آن سالها به گيلان آمدم و رشت و مـناطق مختلف اين استان را از نزديك مشاهده كردم; ديدم دستهاى استعمارى و مـغرض, بـا فكر و دل و جان اين مردم چه مى كند; شايد بتواند اينها را از ديـن و ديـندارى جـدا كـند.اما بـعد از آن كه شعله ى انقلاب برخاست و انقلاب پيروز شد, همه ديدند يكى از نقاطى كه آن چنان پاى مردانگى و استقامت فشرد كـه هـمه را مـتوجه خـود كـردو هويت و شخصيت خود را نشان داد, منطقه ى شمال كـشور, از جـمله منطقه ى گيلان بود; چه در انقلاب , چه در جنگ, چه در روزهاى قـبل از جـنگ در آغـاز انـقلاب; آن وقـتى كـه هر كدام از گروهكهاى گوناگون مـى خواستند يارگيرى و سربازگيرى كنند و از فضايى كه با خون مردم مسلمان و بـا هـمت جوانان مومن و تحت رهبرى امام بزرگوار پديد آمده بود, سواستفاده كـنند.من همان روزها وارد رشت شدم, براى اين كه در محافل دانشeاهى و ميان جـوانان سـخنرانى كـنم.فراموش نـمى كنم, در ميدان بزرگ شهر آن قدر پلاكارد و اعـلاميه هاى بـزرگ و پـرده هاى عـظيم از طـرف گروهكها زده شده بود كه انسان مـتحير مـى ماند.با مـرحوم شهيد دكتر عضدى به قبرستان شهر رفتيم تا بر مزار مـيرزا كـوچك فـاتحه يى بخوانيم; آن جا هم عناصر گروهكها خودشان را رساندند براى اين كه ما را تهديد كنند; براى اين كه ميرزا كوچك خان را تحقير كنند; بـراى ايـن كه حـركت عـظيم اسـلامى مـردم ايـران را يك حركت مادى و جداى از انگيزه هاى معنوى بنمايانند, كه البته موفق نشدند.در آن شرايط, انسان گمان نمى كرد كه پنجه ى متجاوز اين بيگانه پرستها از اين شهر و از اين استان كنده شود; اما دين و ايمان و عشق و معنويت و جوهر ذاتى مردم اين منطقه دستها و انـگشتان بـيگانه را قطع كرد و اسلام و انگيزه هاى ايمانى و خواست برخاسته ى از دل و جان مردم مومن اين استان را بر هوسهاى فاسد و مفسد بيگانگان غلبه داد.گـيلان نـشان داد كه از اعماق جان به اسلام و قرآن و مكتب اهل بيت معتقد است.بعد هم دوران جنگ تحميلى شد.در اين دوران , لشكر گيلان يكى از لشكرهاى خـط شـكن بود.سرداران و شهيدان و جانبازان گيلانى ستارگان درخشانى شدند كه از يـادها هـرگز نـخواهند رفـت.اين يك تصوير بسيار كوچك و بسيار كمرنگ از مناقب مردم گيلان است.اين جا يك خطه ى بسيار پر بركت است.
آنـچه كـه من امروز مى خواهم با شما جمعيت پرشور و مومن و زن و مرد امتحان داده وتـجربه شده ى در راه خدا در ميان بگذارم, مقدارى به مسائل استان شما, مـقدارى هـم بـه مـسائل كشور و مسائل اساسى يى كه تك تك مرد و زن امروز ما نـسبت بـه آن حساسيت دارند و بايد داشته باشند و مسووليت دارند و بايد آن مسووليت را حس كنند همچنان كه حس مى كنند اشاره دارد.
و اما آنچه كه در مورد مسائل استان است.استان شما مجموعه يى از بركات الهى و طـبـيعى را در خـود دارد; اسـتانى بـرخوردار از دريـا, جـنگل,از بـندر, بـرخوردار از محصولات مهم و تعيين كننده مثل برنج و چاى و ابريشم و مركبات و غـيره منطقه يى برخوردار از آبهاى طبيعى, منطقه يى برخوردار از بسيارى از نعم الهى.
الـبته كـسانى كـه وارد ايـن شهر يا اين استان مى شوند, فضاى سرسبز, درياى زيـبا, كـوههاى پـوشيده ى از درخـت و چهره ى شاداب و روحيه ى با نشاط مردم را مـشاهده مـى كنند; اينها واقعياتى است كه به اين استان زيبايى مى دهد; ثروت اسـتان هـم به جاى خود; اما پشت سر اين زيباييها و بركات عظيمى كه در اين اسـتان وجود دارد, مشكلات و محروميتها و كم كاريها و نقصهايى هست كه معمولا جـلوى چـشم بـينندگانى كـه از بـيرون مـىآيند, نيست; اما دلسوزان استان و دلـسوزان اين استان در مركز و كسانى كه در فكر مسائل اساسى كشور هستند, به ايـن نـكات تـوجه دارنـد.در وراى بركاتى كه خداى متعال به اين منطقه داده است, ضعفها و مشكلاتى هم كه عمدتا ناشى از كم كارى و بى توجهى است, مشاهده مـى شود.آنچه را كـه مـن در دل آرزو مـى كنم, عـبارت اسـت از اين كه مردم و جـوانان ايـن اسـتان به مـعناى واقعى كلمه اين توانايى را پيدا كنند كه از امـكانات عـظيمى كه خداى متعال در اين استان گذاشته است, استفاده كنند.در ايـن استان نرخ بى كارى به تعبير رايج يا نسبت بى كارى به تعبير درست نبايد جـزو نسبتهاى بالا باشد; بلكه بايد جزو نسبتهاى پايين باشد; بلكه اصلا وجود نداشته باشد.
زمـينه زيـاد اسـت; ايـن هـمه نـيروى كار, اين همه جوان, اين همه استعداد انـسانى و ايـن همه استعداد طبيعى در سرتاسر اين استان وجود دارد; مسوولان كشور بايد به كمك خداى متعال و با برنامه ريزى و تدبير لازم, ترتيبى بدهند كـه از ايـن امـكانات طبيعى استفاده شود و اين استعدادها و نيروها در جهت درسـت به كار گرفته شوند; اگر سياستهاى اجرايى در جهت اين چيزها نيست, آن سـياستها تغيير پيدا كند; چه در زمينه ى واردات, چه در زمينه ى طرحهاى بزرگ ملى ياطرحهاى استانى.
الـبته آن طورى كه من اطلاع پيدا كردم و اطلاع دارم , مسوولان استان, مسوولان زحـمتكش و علاقه مند به مسائل و سرنوشت اين استان هستند; مطمئنم كه در مركز هـم مسوولان امر در قوه ى مجريه, استان بسيار پر بركت گيلان و اين مردم مومن را ارج مى نهند و قدر مى دانند.آنچه كه لازم است ما نقطه ى نگاه خود را به آن مـتمركز كـنيم , ايـن اسـت كه اهـتمام ويـژه يى بـه مـسائل اين استان مبذول شـود.اميدواريم فـرصت سـفر كـوتاه مـن بـتواند مسوولان را متوجه اين استان كـند.يكى از هـدفهاى من در سفرهايى كه مى كنم, همين است كه مسوولان دولتى و ذىربط به آن نقطه متوجه شوند و به مسائل آن استان اولويت ببخشند و اهتمام ويژه يى به آن مبذول كنند.مسوولان كشور به اين معنا اذعان مى كنند كه يكى از فـوايد مـهم اين سفرها همين است.ما مايل هستيم كه به مسائل استان گيلان كه كاملا حل شدنى است; اين استان بحمدالله مشكلات لاينحل ندارد پرداخته شود.اگر تـخريب جنگل يكى از مشكلات اين استان است; اگر مشكلات مربوط به كشت برنج يا كـشت چـاى يـا ابريشم و امثال اينها جزو مشكلات اين استان است; اگر مساله ى بـنادر و مـساله ى فـاضلابهاى شهرى جزو مشكلات اين استان است; اگر مساله ى آب شـرب جزو مشكلات اين استان است كه هست اينها چيزهايى نيست كه مسوولان دولتى در حل آنها دربمانند; اينها چيزهايى است كه قابل حل است; ولى اهتمام ويژه لازم دارد.نگاهها بايستى متمركز و متوجه بشود; همچنان كه در بعضى از موارد كـه اين كار صورت گرفته, مى بينيم كه آثار و بركاتى هم داشته است.البته در ايـن سـفر , هـمراه مـا يا به ما ملحق خواهند شد عده يى از وزراى محترم كه نسبت به مسائل استان ذىربط هستند, خواهند بود و اين جا مسائل را مورد بحث قـرار خـواهند داد.مـن در اين جا از همين تريبون به همه ى كسانى كه به نحوى مـسووليت مـسائل ايـن اسـتان به حوزه ى مديريت آنها متوجه است, عرض مى كنم; بـايد اهـتمام كـنند.اين اسـتان, استان بسيار عزيز و پر بركتى است و مردم بسيار خوب و سرزمين بسيار آماده يى دارد; (( بلده طيبه و رب غفور)).امروز, روز ولادت موسى بن جعفر (عليه الصلاه والسلام) است; به ميمنت و مباركى اين ولادت, مسوولان بايد به خودشان نه به مردم گيلان اين مژده رابدهند كه بتوانند براى حل مشكلات اين استان يك اقدام جدى و پيگيرانه بكنند.
در نظام اسلامى, آن چيزى كه از همه ى عناصر بيشتر اهميت دارد و مى تواند مثل كليدى قفلهاى بسته را در همه ى موارد و مسائل باز كند, عبارت است از ايمان عـميقى كـه هـم همت را برمى انگيزد, هم بازوان و گامها را محكم مى كند, و هم دلـها را اسـتحكام مـى بخشد و انسان اميد پيدا مى كند.وقتى كه مسوول كشورى, وزيـرى كـه در كـابينه است, مسوولى كه در استان است, مديرى كه در بخشى از بـخشها كـار مى كند, قلبش با چنين ايمانى مستحكم باشد و بداند كه با تلاش و كـار عـالمانه و مدبرانه ى او, بلاشك از سوى خداى متعال بر اين كار نتيجه يى مترتب مى شود , هرگز نااميد نمى شود.
الـبته هـميشه بـه مسوولان كشور توصيه كرده ام, امروز هم توصيه مى كنم كه در مـسائل كـشور و گـشودن گره هاى مردم بايد جدى باشند و اين را كار اصلى خود بـدانند.اگر مـسوولان كشور در هر نقطه يى چه در مركز و چه در شهرستانها كار اصـلى خـود را رسيدگى به مشكلات مردم بدانند; سرگرميهاى سياسى و پرداختن به مـسائل شـعارى, دلهاى آنها را به اين طرف و آن طرف نكشاند و نيروهاى آنها را بـه هـدر ندهد و هرز نبرد; مجموعه ى كارى , كابينه ىكارى , وزيرى كارى و مـديركارى داشـته بـاشيم; اگر آن ايمان با اين احساس مسووليت همراه بشود, همه ى مشكلات قابل حل است .
مـملكت مـا را دهها سال عقب نگه داشته بودند هم از لحاظ علمى, هم از لحاظ وضـع زنـدگى مـردم با همه ى اينها, بيدارى و نشاط و سرزندگى ناشى از انقلاب اسـلامى و اميدى كه همين ايمان اسلامى به تك تك دلهاى مردم داد, در كشور تحول ايجاد كرده است.كسانى كه اوضاع دانشگاه و صنعت و مسائل علمى و تجربى كشور و اوضـاع زنـدگى مردم را, آن روز و امروز, مشاهده و با هم مقايسه مى كنند, در مـى يابند كـه انـقلاب بـه بركت ايمان اسلامى و به بركت استفاده ى از حضور مـردم در صحنه, توانسته است زندگى را در كشور ما با تحول همراه كند.ما از قـافله ى زنـدگى, فـرسنگها عقب افتاده بوديم; دور از همه ى پيشرفتهاى زندگى بـوديم; فـقط قشر مرفهى استفاده كننده و مصرف كننده ى محصولات خارجى بودند; امـا آنـچه كـه بـه بركت انقلاب ايجاد شده, كشور را در جاده ى ترقى و تعالى انـداخته; راه تحول را باز كرده; دلها را اميد وار كرده و پايه هاى علمى و فكرى را مستحكم كرده است; اما اينها كافى نيست.
هيچ وقت نبايد تصور كرد كه راههاى انحراف بسته است; نخير, ممكن است انسان امـين و شـرافتمندى بر اثر غفلت و بى توجهى دچار لغزش شود; اگر آن لغزش را جبران نكند به زبان دين, اگر توبه نكند آن لغزش به لغزش ديگر و لغزش بعدى مـنتهى مى شود و او را تا دره ى سقوط مى كشاند; اين ممكن است; در تاريخ و در زمان ما هم اتفاق افتاده است.
ايـن كـه ديشب (پريشب) خطاب به روساى محترم سه قوه آن تذكرات را دادم, به خـاطر اين است كه من نقش فساد را در نابود كردن همه ى دستاوردها, نقش بسيار خـطرناكى مـى بينم.در هر جايى كه يك نابسامانى وجود دارد, يكى از محتملهاى بسيار بالا وجود فساد است.
الـبته مـمكن است در جايى بى تدبيرى و سو مديريت باشد; اما يكى از محتملاتى كـه به هيچ وجه قابل اغماض نيست, وجود فساد است.با فساد بايد مبارزه شود; هـمه بـايد مـبارزه كـنند; مخصوص قوه ى قضاييه هم نيست; قوه ى مجريه و قوه ى مـقننه هـم نـقش دارنـد; هـر كدام نقش جداگانه يى دارند; منتها بايد با هم همكارى كنند.
مـن اول سـال بـه هـمه گـفتم, اقتدار ملت ايران هنگامى تامين خواهد شد كه دستگاههاى مسوول كشور با هم همكارى كنند; اگر در جايى نقطه يى هست كه براى سـرنوشت كشور و ملت خطراتى را با خود دارد, مسووليت همه ى مسوولان كشور است كـه با نـهايت مسووليت و باكمال اتكال و اتكا به خدا و با قدرتى كه ملت به دسـت آنـها داده اسـت, با آن نقطه برخورد كنند.همكارى بين سه قوه, يكى از شرايط اصلى براى رفع شدن مشكلات عمومى مردم است.
نـاهماهنگى هايى كـه گـاهى ديـده مـى شود, بـه ضـرر مردم است.من به هيچ وجه نـپسنديدم كـه وقـتى قـوه ى قـضاييه براساس احساس قانونى مساله يى را تشخيص مـى دهد و اقـدام مـى كند, قـوه ى مـقننه در مـقابل او قـد عـلم كـند! مـعنى نـدارد.ممكن اسـت دسـتگاهى در كـشور براساس مسووليت خود تشخيص بدهد كه در امـرى اقدام كند و دستگاه ديگرى نداند كه او بر اساس چه مصلحتى اين كار را كـرده اسـت; اين كاملا ممكن است; اما اين نبايد موجب آن شود كه هر دستگاهى اگـر كار دستگاه ديگرى را درست نفهميد, آشكارا و علنى باآن دستگاه برخورد كـند ! ايـن كـه معنى ندارد.اگر اين روال بخواهد در كشور ادامه پيدا كند, هماهنگى قوا مختل خواهد شد; قوا بايد با هم هماهنگ عمل كنند.
مـسائل سـياسى نـبايد جلوى چشمهايى را كه بايد در مسائل كشور دقيق باشند, بـگيرد و آنـها را از فهم و شناخت حقيقت غافل كند; همه بايد با هم همكارى كنند تا اقتدار ملت ايران تامين شود.
بـنده گفتم اقتدار ملى; توقعم اين است كه همه ى مسوولان در راه تحقق اقتدار مـلى فعاليت و تلاش كنند; نه اين كه به لفاظى و بحثهاى نظرى بپردازند; يكى بـگويد اقـتدار مـلى ايـن اسـت, ديگرى بنويسد نخير, آن است; اين بحثها به دردمردم نمى خورد.
معلوم است اقتدار ملى چيست.ملت آن موقعى احساس اقتدار ملى مى كند كه ببيند مـسوولانش بـجا و درسـت عمل مى كنند; درست مى انديشند و درست حرف مى زنند; از مـنافع او در مقابل دشمنان و گرگها دفاع مى كنند; براى نيازهاى او وقت صرف مى كنند; براى اودل مى سوزانند واز خودشان توانايى و كارايى نشان مى دهند.
اقتدار ملى, اقتدار ملت ايران است; اما با تلاش مسوولان.روساى قوا و مسوولان بـخشهاى مـختلف كـشور , با عمل خود اقتدار ملى را تامين مى كنند و به وجود مىآورند.
شـما مـردم آن وقتى كه ببينيد مسوولى در مقابله ى با متجاوزان به حقوق شما سـينه سـپر مى كند, احساس اقتدار مى كنيد.وقتى ببينيد كسانى نشسته اند كه از مـنافع مـلت قدرتمندانه, با گذشت, با صرف كردن همه ى توان و نيروى خوددفاع مى كنند, شما احساس اقتدار مى كنيد.
يـك مـلت آن وقـتى احساس ضعف مى كند كه ببيند مسوولانش يا نمى فهمند, يا دير مـى جنبند, يـا خداى نكرده به اشاره ى انگشت ديگران مى جنبند; در اين جا اين ملت احساس بى پناهى و ضعف مى كند.خدا را شكر مى كنيم كه مسوولان كشور سالمند.
مـسوولان كـشور براى انجام وظيفه, عمرشان را دارند صرف مى كنند; اين مسئله ى بـسيار مـهمى اسـت.فرق مى كند كه كسانى طبق تبليغات راديوهاى بيگانه, براى مقاصد شخصى خودشان تلاش كنند; يانه, براى خاطر خدا كار كنند.آنچه كه براى يك مـلت اهـميت دارد, ايـن است كه در همه ى رده ها از بالا تا پايين مسوولانى كه انـگشت آنـها مـى توانند گرهها را باز كند,همين طور با احساس مسووليت و با عقل و تدبير كار كنند.آنچه كه بنده كه خدمتگزار ديگران هستم انتظار دارم, ايـن اسـت كه وقتى بحث اقتدار ملى مطرح مى شود, به جاى بازى با الفاظ و به جـاى بـحثهاى تـهى, هـمه سـعى كـنند بـه معناى حقيقى كلمه با كار و تلاش و زحـمتكشى خود اقتدار ملى را تحقق و واقعيت ببخشند.وقتى بحث اشتغال جوانان در كـشور مـطرح مـى شود, آن كسانى كه مسووليت اين كار را دارند, دنبال اين كار را به طور جدى بگيرند; اين مساله ى بسيار مهمى است.البته من با جوانها حـرفهاى زيـادى دارم ; يك جلسه هم ان شاالله با جوانها خواهيم داشت; در آن جـا آنـچه كـه در ذهـنم هست, به جوانها عرض خواهم كرد; الان نمى خواهم وارد آن مباحث بشوم; اما مساله ى اشتغال, مساله ى جوانها, مساله ى اين همه سرمايه ى انـسانى انـباشته ى بـر روى هـم, يكى از مسائل بسيار مهم است; مسوولان كشور بايد به اين فكر باشند.
از جمله ى مسائل مهم ديگر كشور, همين مساله ى انتخابات رياست جمهورى است.من دربـاره ى انتخابات رياست جمهورى ان شاالله حرفهايى خواهم داشت و توصيه هايى خـواهم كرد; اما چون اين روزها فرصت ثبت نام داوطلبان رياست جمهورى است , چند مطلب را عرض مى كنم: اول, آن كـسانى كه خودشان اين توانايى و همت را مى يابند كه بتوانند در آن مـوقعيت قـرار بگيرند, بايد بروند و خودشان را در معرض قرار بدهند; اين هم يك وظيفه است.
وظـيفه ى آحـاد عـظيم مـلت هـم ايـن است كه در اين حادثه بسيار مهمى كه به سـرنوشت كـشور مـربوط مـى شود, به طور دلسوزانه و مسوولانه شركت كنند.در هر نـوبت انـتخابات رياست جمهورى البته انتخابات ديگر هم همين طور است; منتها انـتخابات ريـاست جـمهورى مـهمتر اسـت بوقهاى تبليغاتى دشمنان از مدتى پيش مـشغول سـمپاشى و آلـوده كردن و زهرآگين كردن فضا مى شوند; شايد بتوانند به انـتخابات لطمه يى بزنند.شما بدانيد و همه ملت عزيز ايران بدانند و مى دانم كـه مـى دانيد; دشمن چشم دوخته است كه انتخابات رياست جمهورى, انتخابات بى رونـقى بـشود; بـراى آنـها ايـن مـهم اسـت.در درجـه اول دشمن مايل است كه انـتخابات بـى رونـق شود.البته در درجه ى دوم ممكن است كسى را بركسى ترجيح بدهند; اما آن درجه ى بعدى است; در درجه ى اول مى خواهند كه انتخابات بى رونق شـود.اما نقطه ى مقابل آن, براى دلسوزان نظام و شخص اين جانب, در درجه اول ايـن مـهم اسـت كـه انتخابات, انتخابات پر رونق و پرشورى شود و آحاد عظيم مردم شركت در انتخابات را وظيفه ى خودشان بدانند.
نـكته ى بـعدى در بـاب انـتخابات ايـن است كه مردم بايد به فكر شناخت اصلح باشند; چون چيز كوچكى نيست.
مـساله ى انتخابات, مساله ى سپردن سرنوشت بخش عمده ى امكانات كشور به يك نفر و يـك مـجموعه اسـت.سر نـوشت مسائل اقتصادى, مسائل فرهنگى, روابط خارجى و مـسائل گـوناگون ديـگر تا حدود زيادى به اين قضيه وابسته است.درست است كه قـواى ديـگر هر كدام وظايفى دارند, اما مهمترين مسائل و فعاليتهايى كه در بـخشهاى مـختلف كشور به جريان مى افتد, به قوه ى مجريه مربوط است كه سرنوشت آن در ايـن انتخابات مـعلوم مـى شود.البته مـا هـنوز درست نمى دانيم چه كسانى نامزد خواهند شد; از فردا معلوم خواهد شد.كسانى مى روند نامزد مى شوند; بعد هـم شوراى نگهبان طبق وظيفه ى قانونى خود آن كسانى را كه از لحاظ معيارهاى قـانونى صلاحيت دارند, مشخص خواهند كرد; سپس من و شما بايستى برويم در بين ايـن مـجموعه نـگاه كـنيم و آن كـسى را كه اصلح است, انتخاب كنيم; اين هم وظيفه بسيار مهمى است.
نكته ى سوم در اين زمينه, خطاب به نامزدهاى انتخابات است.
انـتخابات در كـشور مـا بـايد مسابقه براى خدمت باشد, نه مسابقه براى كسب قـدرت; انـتخابات اسلامى اين است.آن جايى كه دعوا بر سر قدرت است, آن طورى مـى شود كه شما در بعضى از انتخاباتهاى دنيا مشاهده مى كنيد; يك نمونه اش را هـم در انـتخابات اخـير امـريكا ديديد.آن جا دعوا بر سر قدرت است; دست به يـقه اند; هر طرف مى خواهد قدرت را به حزب و مجموعه ى خودش منتقل كند.مساله, مـساله ى كـسب قـدرت اسـت; صريحا هم مى گويند:تلاش مى كنيم تا به قدرت و مقام برسيم.در منطق اسلامى, قدرت و عزت و آبرو و خوشنامى و امكانات , فقط و فقط بـراى خـدمت بـه مـردم و حـركت دادن خود و جامعه و كشور در راه نظام مقدس اسلامى و رسيدن به آرمانهاى بلندى است كه انسانها نيازمند آنند.
ايـن مـسند, مـسابقه بـراى خدمت و زحمتكشى است.هر كس كه آماده است بيش از ديـگران زحـمت بـكشد و توقعى را كه مسوولان كشورهاى ديگر از مقام و موقعيت خود دارند, نداشته باشد, بيايد داخل اين ميدان بشود.
نـبايد كـسانى تـصور كـنند كه رسيدن به رياست فلان مقام همچنان كه در دنيا معمول و رايج است بايد با برخورداريهاى فراوان همراه باشد.ما امسال را به عنوان سال رفتار علوى نامگذارى كرديم.ما كجا, رفتار علوى كجا؟ اما بالاخره وظـيفه داريـم; چـاره يى نـداريم, جـز اين كه در اين راه حركت كنيم.ما بايد فـاصله ى خـود را كم كنيم و تا آن جايى كه مى توانيم, جد و جهد نماييم; يكى از اولـين قـدمها در ايـن راه, هـمين اسـت.افزون طـلبى براى مسوولان ممنوع اسـت.مشى اشـرافيگرايانه بـراى مـسوولان كشور نقطه ى ضعف به شمار مىآيد.اگر ديگران اين را لازمه ى رسيدن به مقامات عاليه كشور مى دانند, در نظام اسلامى, ايـنها نـه تـنها لازمـه اش نـيست, بلكه نقطه ى ضعف هم محسوب مى شود.بنابراين داوطلبان بدانند كه اين راه, راه خدمت است; مسابقه و رقابت در اين راه هم رقـابت براى خدمت كردن هرچه بيشتر است.اگر اين طور شد, آنگاه در تبليغات, در بيان مطالب به يكديگر يا نسبت به خود, حدود رعايت خواهد شد.
آخـرين نـكته يى كـه دربـاب انتخابات عرض مى كنم, اين است كه فضاى انتخابات بايد سالم باشد.
عـده يى بـا قـلم و بـيان و مـطبوعات, عده يى هم با ابراز مخالفت با فلانى يا طـرفدارى از اين نامزد يا آن نامزد, نبايد فضا را آلوده كنند.آن كسانى كه بـه اسـلام احـترام مى گذارند, آن كسانى كه قدر و ارزش جمهورى اسلامى را ارج مـى نهند, آن كـسانى كـه از مـا حرف شنوى دارند, در هر جاى كشور هستند, از همين اول كار مراقب باشند.
كار شكنى نسبت به ديگران, لجن پراكنى عليه اين نامزد يا آن نامزد, بدگويى كـردن و افـشاگريهاى بـى اصـل و پـايه و اسـاس نسبت به اشخاص, همه ى اينها كـارهاى مـمنوع و ضـد ارزش و خـلاف مشى جمهورى اسلامى و خلاف حق است; از اين كارها اجتناب كنند.
الـبته مـن بـه شما عرض كنم, امروز در عرصه ى جهانى و در فضاى بين المللى, مـسائل ايـران يكى از برجسته ترين مسائل و مقابل چشمهاست.اگر صهيونيستها و امـريكاييها از مـواضع مـستقل ايران, از ايستادگى ملت ايران, از اين پيوند مـستحكمى كـه مـيان ملت و مسوولان وجود دارد, رنج مى برند كه مى برند عصبانى مـى شوند كـه مـى شوند امـابسيارى در سطح عالم, با نگاه ستايش به اين ملت و مواضع اين ملت و به اوضاع اين كشور نگاه مى كنند.
همين گردهمايى مربوط به انتفاضه ى مردم مظلوم فلسطين, يكى از آن نشانه هاى افـتخار و سـربلندى و اسـتقلال مـلت ايران بود.ديگران همين حرفها در دلشان هست, اما جرات نمى كنند بر زبان جارى كنند.در سطح دنياى اسلام, ملتها دلشان خـون اسـت از ايـنكه مـى بينند وحشيگريهاى رژيم صهيونيستى مورد حمايت دولت امـريكاست.مى بينند كـه كسانى با وقاحت هرچه تمامتر ادعاى طرفدارى از حقوق انـسان را مـى كنند; امـا در مقابل يك رژيم سفاك كه حقوق يك ملت را در خانه ى خـودش ايـن طـور پايمال مى كند, نه تنها سكوت مى كنند, بلكه از آن متجاوز و ظـالم حـمايت هـم مى كنند و مى خواهند آن ملت مظلوم را زير پا له كنند.باور كـنيد كـه دل مـلتهاى مـسلمان خـون است از اين كه مى بينند بعضى از دولتها سـاكتند; بـعضى از دولتها بدتر از سكوت, با همان متجاوزان همراهى مى كنند! الـبته از حـق نـبايد گـذشت; بعضى از دولتهاى اسلامى در اين ميدان شجاعانه وارد شده اند; اما همه, ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى را ستايش مى كنند كه با اين شجاعت و صراحت , مواضع خود را بيان مى كند.
آن روزى كـه ايـن گـردهمايى در تهران تشكيل شد, مردم مظلوم و شجاع فلسطين اشغالى در خانه هاى خود تلويزيونها را روشن كرده بودند و اجلاس تهران را كه مستقيم از ماهواره پخش مى شد تماشا مى كردند.آنها احساس مى كردند كه از همه ى دنـياى اسـلام كـسانى در مركز برافراشتن پرچم حاكميت اسلام جمع شده اند و از آنـها دارنـد حـمايت مـى كنند; لـذا روحـيه آنـها بـالا رفـت و احـساس قدرت كردند.افتخار اين پديده ى ستايش برانگيز متعلق به شما ملت عزيز, شما جوانان مـومن و شـما انسانهاى غيورى است كه در اين استان و در نقاط ديگر كشور از مـسوولان پـشتيبانى مى كنيد.اين پشتيبانيها, اين ارتباط قلبى و عاطفى بسيار صميمانه مى تواند گره گشاى بسيارى از مشكلات باشد و ان شاالله راه آينده ى اين ملت را روشن و افقها را شفاف كند.
پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد, فضل و رحمت و خير و حمايت خود را بر اين مردم عزيز نازل كن.
پروردگارا! ملت ايران را سربلند و سرافراز كن.پروردگارا! پرچم اسلام را در همه جاى جهان به اهتزاز درآور.
پروردگارا! دشمنان اسلام و جمهورى اسلامى, دشمنان اين مرز و بوم و اين ملت, و دشـمنان اين جوانان مومن را منكوب بفرما.پروردگارا! به محمد و آل محمد, بـا هـمت مـسوولان ايـن كشور, آن چنان كه شايسته ى اين كشور و اين ملت است, همه ى مشكلات را برطرف بفرما.
پروردگارا! روح مـطهر شـهيدان عـزيز مـا بـخصوص شهيدان بزرگوار اين سرزمين را با روح اولـياى خـودت مـحشور بگردان; جانبازان و ايثارگران عزيز را مشمول رحمت و فضل خود بفرما و روح مطهر امام بزرگوار را با اوليايت محشور كن.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved