بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


بيانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان و كاركنان ارتش
28 / 1 / 1380


بسم الله الرحمن الرحيم

روز ارتـش را بـه همه ى كاركنان عزيز اين سازمان خدمتگزار و همچنين به ملت ايـران تـبريك عرض مى كنم.روز ارتش, يك روز تاريخى پرمضمون و جزو خاطره هاى مـاندگار و مـعنادار بـه حساب مىآيد.مضمون اين روز از اين جهت مهم است كه بـقا و اعـتلاى ارتش در كشور ما مبدا تاريخ شد.شايد براى جوانهاى ارتش اين سخن آموزنده باشد كه خيليها در صدد بودند در آغاز انقلاب سرمايه هاى ملى را به بهانه هاى مختلف از بين ببرند; نسبت به بعضى از سازمانها اين كار را هم كـردند.يكى از سـرمايه هايى كـه به نابودى آن كمر بسته بودند, سازمان ارتش بـود; امـا امـام بـزرگوار ما در جهت خنثى كردن اين توطئه, هشيارانه قيام كرد; لذا ارتش به عنوان يك سازمان انقلابى و مومن, وسط ميدان آمد.
نـكته ى مهم اين است كه براى نوسازى ارتش و براى جهتدهى انقلابى به آن, هيچ عضو غيرارتشى داخل ارتش نشد; بلكه خود عناصر مومن ارتش و انسانهاى آگاه و هـوشيارى كـه در بـدنه ى ارتش كم نبودند,آستين بالا زدند و اين كار بزرگ را انـجام دانـد.على رغم ايـن كـه رژيم فاسد پادشاهى سعى داشت ارتش را به طور كامل به بيگانگان وابسته كند, و با وجود اين كه مهره هاى بى وفاى به مردم و وفادار به دشمنان, آن روز در راس اين ارتش قرار گرفته بودند, اما بدنه كه مـتشكل از مـردم مـومن و مـردم معمولى ايران بود خودشان را سالم نگهداشته بـودند.عناصرى از خـود ارتـش كه امروز بعضى از آنها بحمدالله حضور دارند, بـعضى هـم بـه شـهادت رسيده اند يا به لقاى الهى رفته اند به وسط ميدان قدم گذاشتند; طرح نوسازى و انقلابى سازى ارتش را خودشان طراحى كردند, خودشان هم دنـبال كردند, خودشان هم به نتيجه رساندند; بنابراين نسل جوان امروز ارتش مـا مديون آنهاست.پيوند بين نسل جوان ارتش و آن نسلى كه توانستند ارتش را از دسـت بـيگانگان و بـيگانه پرستان خـارج كـنند و در اخـتيار مـلت ايـران بگذارند, يك پيوند هميشگى و دايمى است; جوانها بايد قدر اين پيشكسوتها را بـدانند.به هـرحال ارتش جمهورى اسلامى ايران با موازين يك ارتش كارآمد شكل گرفت; توانست تجربه هاى با ارزشى را در ميدانهاى جنگ نشان بدهد و براى خود افـتخار كـسب كند.يك ارتش, بزرگترين افتخارش اين است كه مدافع ملت و كشور بـاشد و در ميدان خطر از خود كارايى نشان بدهد; ارتش جمهورى اسلامى اين دو خصوصيت را از خود نشان داد.
امـروز ميدان براى تعالى ارتش باز است.سال رفتار علوى, در هر جايى مصداقى دارد.جوانهاى ارتش جمهورى اسلامى ايران مى توانند به اميرالمومنين به عنوان الـگوى رفتارى يك انسان فداكار و و با اخلاص نگاه كنند و رفتار علوى را در رفـتار خـود مـنعكس نمايند; كار خستگى ناپذير, تلاش مخلصانه و سعى در تعالى هـرچه بـيشتر عـلمى و عملى, مسوولان سطوح بالاى سازمان ارتش هم به عنوان يك سـردار شـجاع و پـاكدامن مـى توانند رفـتار عـلوى را الـگوى خـودشان قـرار دهـند.وجود امـيرالمومنين به عنوان يك رئيس, يك فرمانده و يك مسوول, مظهر پـاكى و شـفافيت و صـداقت بـود; آسـودگى را بـه خـودش راه نـداد; نسبت به زيردستان تفرعن نفروخت; خود را همه جا بنده ى خدا و خدمتگزار مردم دانست و مـخلصانه بدون چشمداشت به دنيا كار كرد; اين مى تواند در رفتار ما و رفتار هـر كـسى كـه در هر مجموعه يى مسوول است, به عنوان رفتار علوى خود را نشان دهد.
يـك پايه ى اقتدار ملى, در نيروهاى مسلح است.اقتدار ملى, يعنى اقتدار ملت, اقـتدار مـلت در عـملكرد مـسوولان يـك كـشور خود را نشان مى دهد.اگر عملكرد مـسوولان در گـذاردن و اجـراى قـانونها, در صـداقت و پـاكدامنى, در تـلاش و خـسـتگى ناپذيرى, در بـه مـيان آوردن ابـتكارهاى خـلاق و كـارساز, در الـگو قـراردادن انـسانهاى بـرجسته و نـمونه, در طرد كردن انسانهاى فاسد كه اين زمـينه ها هـم جـز با ايمان مخلصانه ى به خدا به طور كامل ميسر نيست عملكرد خوبى باشد, ملت احساس اقتدار مى كند.
اقـتدار مـلى, هـم زمينه ى نظامى دارد, هم زمينه ى اقتصادى دارد, هم زمينه ى سـياسى دارد, هـم زمـينه ى سازمانى دارد; در همه ى زمينه ها مسوولان مى توانند كـارى كنند كه ملت احساس اقتدار كند.آن وقتى كه دشمنى به مرز حمله مى كند, اگـر مـسوولان دفـاع از مـرزها وظيفه ى خودشان را خوب به انجام رسانند, ملت احساس اقتدار مى كند.هنگامى كه سياستمداران زورگوى جهانى با انواع بازيهاى سـياسى خـواستند بر كشور و ملتى چيزى را تحميل كنند, اگر دستگاه سياسى آن كشور توانست هوشيارانه ومدبرانه تحميل دشمن را پس بزند, ملت احساس اقتدار مى كند.
آن وقتى كه همه ى سرمايه اندوزان بين المللى سعى مى كنند يك ملت و يك كشور را در چـنبره ى اخـتاپوس اقـتصادى خـودشان در بـياورند و با نامهاى فريبنده و بـناحق, مـنابع يك ملت را جذب كنند, اگر مسوولان اقتصادى كشور توانستند با تـدبير و هـوشيارى و باسرعت عمل متناسب, تدابير لازم را پيش بگيرند و مانع از نفوذ پنجه ى دشمن در اقتصاد كشور شوند و اقتصاد ملى را شكوفا كنند, ملت احـساس اقـتدار مـى كند اقـتدار ملى يك مفهوم و مقوله ى كاملا پيچيده و مركب اسـت; نه به معناى نظاميگرى است, نه نظاميگرى نبودن آن بايد بهانه يى براى منزوى كردن كار نظامى بشود.نظاميان هم به نوبه ى خود در اقتدار ملى شريكند در يك مجموعه ى نظامى, اقتدار ملى باكارايى نظامى و رشد خلقيات جوانمردانه در آنها, خود رانشان مى دهد.
مـن بـر وحـدت بين نيروهاى مسلح چه سازمانها و چه نيروهاى داخل يك سازمان تاكيد مى كنم.
وحـدت بـه مـعناى يـكى شـدن نـيست; وحـدت بـه مـعناى هماهنگى و همدل بودن اسـت.سازمان ارتش و سپاه و نيروى انتظامى, هر كدام در وظايف مقرر و تعريف شـده ى خـودشان, هـم خـوب كار بكنند و خود را از لحاظ كيفيت بالا ببرند, هم ديـگران را بـه رسـميت بشناسند و براى آنها احترام و ارزش قائل شوند و با آنها همدل باشند; اين مى شود مظهر اقتدار ملى.
امـروز شـما مى بينيد همان كسانى كه دم از صلح و حقوق بشر مى زنند, بيشترين ضـربه ها را بـه صـلح و حقوق بشر وارد مى كنند.چرا سازمانهاى مدافع صلح, آن كـشور مـتجاوزى را كـه بـه هـمسايه ى خود تجاوز مى كند, محكوم نمى كنند؟ چرا سـازمانهاى مدعى دفاع از حقوق بشر, از حقوق ملت فلسطين دفاع نمى كنند؟ آيا مـلت فـلسطين جـزو بشر نيستند؟! يا آن مدعا, دروغ و پوچ و در خدمت هدفهاى استكبار جهانى است.
امـروز دسـتگاههاى پـنهان و آشـكار قـدرت چـه در زمينه هاى اقتصادى, چه در زمـينه هاى نـظامى, چـه در زمـينه هاى امنيتى دارند كار مى كنند, براى اينكه مـيلياردها انـسان را بـه زيـر سـلطه ى خودشان در بياورند; در جاهايى موفق مى شوند, در بعضى جاها هم ناكام مى مانند, يكى از جاهايى كه ناكام ماندند و بـه فـضل پروردگار و به همت شما ملت ايران باز هم ناكام خواهند ماند كشور بزرگ وملت عظيم الشان ايران است.
بـدون تـرديد در مـورد مـلت و كشور ايران, استكبار جهانى ودستهاى قدرت طلب بـين المللى ناكام خواهند بود.خدا را شكر مى گوييم كه ملت ايران بيدار است; خـدا را شـكر مـى گوييم كـه نيروهاى مسلح ما, هوشيار و آگاهند; خدا را شكر مـى گوييم كـه دلـها با ايمان به خدا نورانى است; اين ايمان به خدا را قدر بدانيد و رابطه ى خودتان را با خدا بيشتر كنيد.
امـيدوارم ان شـاالله هـميشه مـشمول ادعيه ى زاكيه ى حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه) باشيد و در شمار خدمتگزاران و سربازان آن حضرت به حساب آييد.خداوند ارواح مـطهر شـهيدان را از هـمه ى شـما راضـى و خشنود كند و روح مطهر امام بزرگوار را دعاگوى شما قرار دهد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved