فهرست‌ مطالب‌ کتاب معیارهای یک انتخاب

مقدمه‌

فصل‌ اول‌ : اهمیت‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوري‌

 

1. تعیین‌ سرنوشت‌ كشور

 

2 . نمودار اقتدار و محافظ‌ كشور

 

3 . تأمین‌ امروز و تضمین‌ آینده‌

 

4 . تكیه‌گاه‌ نظام‌ اسلامي‌

 

5 . اختیارات‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور

 

6 . ویژگي‌ انتخاب‌ نهم‌

فصل‌ دوم‌ : راهكارهاي‌ اجراي‌ انتخابات‌

 

1 . آزادي‌ در انتخاب‌

 

2 . آرامش‌ فضاي‌ انتخابات‌

 

3 . شیوة‌ تبلیغات‌ انتخاباتی

 

4 . نظارت‌ دقیق‌ شوراي‌ نگهبان

 

5 . اجراي‌ بي‌طرفانه‌ وزارت‌ كشور

 

6 . همكاري‌ مسئولان‌ انتخابات‌

 

7 . دقت‌ در برگزاري‌ انتخابات‌

فصل‌ سوم‌ : معیارهاي‌ گزینش‌ رئیس‌ جمهور اصلح‌

 

1 . لزوم‌ گزینش‌ آگاهانه‌

 

2 . ویژگي‌هاي‌ رئیس‌ جمهور اصلح‌

 

الف‌ ـ ایمان‌ و تقواي‌ اخلاقي‌

 

ب‌ ـ اعتقاد به‌ قانون‌ اساسي‌

 

ج‌ ـ مدافع‌ ارزش‌هاي‌ انقلاب‌

 

د ـ زهد و ساده‌زیستي‌

 

ه ـ شجاعت‌

 

و ـ دلسوزي‌ و كارآمدي‌

 

ز ـ نشاط‌ و كارداني‌

 

3 . برنامه‌هاي‌ رئیس‌ جمهور اصلح‌

 

الف‌ ـ تقویت‌ ایمان‌ دیني‌ جامعه‌

 

ب‌ ـ ترویج‌ احكام‌ اسلامي‌

 

ج‌ ـ اصولگرایي‌ اصلاح‌طلبانه‌

 

د ـ گره‌گشایي‌ از زندگي‌ مردم‌

 

ه ـ عدالت‌طلبي‌ و فقرستیزي‌

 

و ـ مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌

 

ز ـ حفظ‌ عزت‌ در مناسبات‌ بین‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ : حضور آگاهانه‌ و استراتژي‌ دشمن‌

 

1 . نتایج‌ حضور آگاهانه‌

 

الف‌ ـ مشاركت‌ حداكثري‌

 

ب‌ ـ پشتوانة‌ نظام‌ و مسئولین‌

 

ج‌ ـ اداي‌ حق‌ ملي‌ و تكلیف‌ دیني‌

 

د ـ مظهر عزت‌ و اقتدار ملّي‌

 

ه ـ تودهني‌ به‌ دشمن‌

 

2 . استراتژي‌ دشمن‌ در برابر مشاركت‌ حداكثري‌

 

الف‌ ـ قبل‌ از انتخابات‌ : عدم‌ برگزاري‌

 

ب‌ ـ بعد از انتخابات‌ : زیر سئوال‌ بردن‌

فصل‌ پنجم‌ : پاسداشت‌ حضور

 

شكرانة‌ حضور

معرفي‌ كتاب‌هاي‌ دفتر جریان‌شناسي‌ تاریخ‌ معاصر


با تشکر از دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر
که متن این کتاب را در اختیار سایت شهید آوینی قرار دادند.

 
 
https://old.aviny.com/books/meyar/fehrest.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved