فهرست موضوعات


1. معرفی و آشنایی اولیه با ابزارهای نرم افزار کرل - Corel X5

2. ابزار Shape Tool | آموزش کار با ابزار Shape Tool نرم افزار کرل

3. آموزش کار با ابزار Smudge - Roughen - Free Transform
4. معرفی و کاربرد ابزارهای برش در نرم افزار کرل

5. آموزش و کاربرد ابزار Freehand در کرل

6. آموزش و کاربرد ابزار Point Line در کرل
7. آموزش و کاربرد ابزار Bezier در کرل
8. آموزش و کاربرد ابزار Artistic Media در کرل

9. آموزش و کاربرد ابزار Pen در کرل

10. آموزش و کاربرد ابزارهای B-Spline -Polyline - Point Curve

بازگشت به صفحه آموزش

 
 
https://old.aviny.com/Learning/online-learning/corelDRAW/fehrest.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved