برخی تفاوتهای فتاوای امام خمینی(ره) با مقام معظم رهبری 

مقدمه

تقلید

طهارت

وضو

غسل

تيمم

احکام اموات

قبله

وقت نماز

لباس نمازگزار

مکان نمازگزار

احکام مسجد

واجبات نماز

نماز جماعت

نماز جمعه

نماز مسافر

نماز قضا

اعتکاف

خمس

 
 
https://old.aviny.com/Ahkam/Tafavot_Fatava/Index.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved