بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

next page

fehrest page

back page

استحاضه

یكى از خونهایى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است، و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه مى گویند.

مسأله ۳۹۸ ـ خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون مى آید و غلیظ هم نیست، ولى ممكن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

مسأله ۳۹۹ ـ استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و كثیره.

استحاضه قلیله آن است كه خون فقط روى پنبه اى را كه زن با خود بر مى دارد آلوده كند و در آن فرو نرود.

استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود اگر چه در یك گوشه آن باشد، ولى از پنبه به دستمال و مانند آن كه معمولا زنها براى جلوگیرى از خون مى بندند نرسد.

استحاضه كثیره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.

 

احكام استحاضه

مسأله ۴۰۰ ـ در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یك وضو بگیرد، و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض كند، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بكشد.

مسأله ۴۰۱ ـ در استحاضه متوسّطه باید زن براى هر نماز صبح غسل كند و تا صبح دیگر براى نمازهاى خود، كارهاى استحاضه قلیله را كه در مسأله پیش گذشت انجام دهد، و هرگاه این حالت قبل از نماز دیگر برایش پیش آید براى آن نماز غسل كند و تا صبح دیگر براى نمازهاى خود، كارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد.

و اگر عمداً یا از روى فراموشى قبل از نمازى كه باید غسل نماید غسل نكند، قبل از نماز بعد غسل نماید، چه آن كه خون بیاید یا قطع شده باشد.

مسأله ۴۰۲ ـ در استحاضه كثیره علاوه بر آنچه كه در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشت، باید براى هر نماز ـ بنابر احتیاط واجب ـ دستمال را عوض كند یا آب بكشد، و لازم است یك غسل براى نماز ظهر و عصر و یكى براى نماز مغرب و عشاء به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشاء فاصله نیندازد، و اگر فاصله انداخت باید براى نماز دوم ـ چه عصر باشد و چه عشاء ـ دوباره غسل كند، و در استحاضه كثیره غسل از وضو كفایت مى كند.

مسأله ۴۰۳ ـ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید، چنانچه زن براى آن خون وضو یا غسل به جا نیاورده باشد، باید در موقع نماز وضو یا غسل به جا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.

مسأله ۴۰۴ ـ مستحاضه متوسطه كه باید وضو بگیرد و غسل كند، هر كدام را اوّل به جا آورد صحیح است، ولى بهتر آن است كه اوّل وضو بگیرد.

و امّا مستحاضه كثیره اگر بخواهد وضو بگیرد، باید قبل از غسل وضو بگیرد.

مسأله ۴۰۵ ـ اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید براى نماز مغرب و عشاء غسل نماید.

مسأله ۴۰۶ ـ اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثیره شود، باید براى نماز ظهر و عصر یك غسل، و براى نماز مغرب و عشاء غسل دیگرى به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشاء غسل نماید.

مسأله ۴۰۷ ـ مستحاضه كثیره یا متوسطه در صورتى كه تا داخل شدن وقت نماز بر آن حالت باقى باشد، اگر پیش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند، غسل او باطل است، ولى نزدیك اذان صبح جایز است به قصد رجاء غسل نماید و نماز شب را بخواند، و بنابر احتیاط بعد از طلوع فجر براى نماز صبح باید غسل را اعاده كند.

مسأله ۴۰۸ ـ زن مستحاضه براى هر نمازى ـ غیر از نماز یومیه كه حكم آن گذشت ـ چه واجب باشد چه مستحبّ، و همچنین اگر بخواهد نماز یومیه اى را كه خوانده احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام كارهایى را كه براى استحاضه ذكر شد انجام دهد، و مستحاضه كثیره بنابر احتیاط وضو هم بگیرد، و اگر آن نماز را در وقت فریضه یومیه اى كه براى آن غسل كرده بجا آورد، بنابر احتیاط واجب دوباره غسل كند، امّا براى خواندن نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده و دو سجده سهوى كه براى تشهّد فراموش شده باید به جا آورد، در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً انجام دهد واجب نیست كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى سجده سهو نماز، انجام كارهاى استحاضه لازم نیست.

مسأله ۴۰۹ ـ زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند باید كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى نمازهاى بعد لازم نیست.

مسأله ۴۱۰ ـ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى كه مى خواهد نماز بخواند یا باید بر وفق احتیاط عمل كند و یا این كه خود را وارسى نماید، مثلا مقدارى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند و بیرون آورد، و بعد از آن كه فهمید استحاضه او كدام یك از آن سه قسم است، كارهایى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمى كند، پیش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را وارسى نماید.

مسأله ۴۱۱ ـ زن مستحاضه اگر پیش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل كرده ـ مثلا استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده ـ نماز او صحیح است، و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده ـ مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار كرده ـ نماز او باطل است.

مسأله ۴۱۲ ـ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید و نداند استحاضه او از چه قسم است، احتیاط واجب آن است كه وظیفه بیشتر را انجام دهد تا یقین كند كه به تكلیف خود عمل كرده است، مثلا اگر نمى داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد، و اگر نمى داند متوسطه است یا كثیره كارهاى استحاضه كثیره را انجام دهد و براى هر نماز وضو هم بگیرد، ولى اگر بداند سابقاً كدام یك از سه قسم بوده باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

مسأله ۴۱۳ ـ اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و بیرون نیاید وضو یا غسلى را كه زن داشته باطل نمى كند، و اگر بیرون بیاید ـ هر چند كم باشد ـ وضو و غسل را باطل مى كند.

مسأله ۴۱۴ ـ زن مستحاضه ا گر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبیند، اگر چه بداند دوباره خون مى آید با وضویى كه دارد مى تواند نماز بخواند.

مسأله ۴۱۵ ـ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو یا غسل شده، خونى از او بیرون نیامده مى تواند خواندن نماز را تا وقتى كه مى داند بر این حال باقى است تأخیر بیندازد.

مسأله ۴۱۶ ـ اگر مستحاضه بداند كه پیش از گذشتن وقت نماز بكلّى پاك مى شود، یا به اندازه خواندن نماز خون بند مى آید، باید صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

مسأله ۴۱۷ ـ اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود، و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخیر بیندازد به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد بكلّى پاك مى شود، باید نماز را تأخیر بیندازد و موقعى كه بكلّى پاك شد دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند، و اگر وقت نماز تنگ شد، لازم نیست وضو و غسل را دوباره به جا آورد، بلكه بنابر احتیاط واجب به جهت غسل و همچنین به جهت وضو تیمّم بنماید و نماز بخواند.

مسأله ۴۱۸ ـ مستحاضه كثیره و متوسطه وقتى كه به كلّى از خون پاك شد باید غسل كند، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پیش مشغول غسل شده، دیگر خون نیامده و به كلّى پاك شده، لازم نیست دوباره غسل نماید.

مسأله ۴۱۹ ـ مستحاضه قلیله و متوسطه و كثیره بعد از انجام وظیفه، باید نماز را تأخیر نیندازند، مگر در موردى كه در مسأله «۴۱۵» گذشت، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد، و در نماز هم مى تواند كارهاى مستحبّ مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد، و احتیاط مستحبّ آن است كه اگر به مقدار اجزاى واجب نماز پاك است، مستحبات را ترك كند.

مسأله ۴۲۰ ـ زن مستحاضه اگر بین وظیفه اى كه دارد ـ از وضو یا غسل ـ و نماز فاصله بیندازد، باید مطابق وظیفه اش دوباره وضو گرفته یا غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود، مگر آن كه بداند بر حالتى است كه در مسأله «۴۱۵» گذشت.

مسأله ۴۲۱ ـ اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمى شود، چنانچه براى او ضرر ندارد، باید بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیرى نماید، و چنانچه كوتاهى كند و خون بیرون بیاید، باید دوباره غسل كند و اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند.

مسأله ۴۲۲ ـ اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح است، ولى اگر در بین غسل، استحاضه متوسطه كثیره شود، لازم است غسل را از سر بگیرد.

مسأله ۴۲۳ ـ احتیاط مستحبّ آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است به مقدارى كه مى تواند از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند.

مسأله ۴۲۴ ـ روزه زن مستحاضه كثیره، در صورتى صحیح است كه غسل هایى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد، و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ غسل نماز مغرب و عشاء شبى كه مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد به جا آورد.

مسأله ۴۲۵ ـ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحیح است.

مسأله ۴۲۶ ـ اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، متوسطه یا كثیره شود، باید كارهاى متوسطه یا كثیره را كه گذشت انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه كثیره شود، باید كارهاى استحاضه كثیره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فایده ندارد، و باید دوباره براى كثیره غسل كند.

مسأله ۴۲۷ ـ اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن كثیره شود، باید نماز را بشكند و براى استحاضه كثیره غسل كند و كارهاى دیگر آن را انجام دهد، و همان نماز را دو مرتبه بخواند، و بنابر احتیاط استحبابى قبل از غسل وضو بگیرد، و اگر براى غسل وقت ندارد، لازم است وضو گرفته و عوض غسل تیمّم كند، و اگر براى تیمّم نیز وقت ندارد بنابر احتیاط واجب نماز را به همان حال تمام كند، ولى باید در خارج وقت قضا نماید.

و همچنین اگر در بین نماز، استحاضه قلیله متوسطه یا كثیره شود باید نماز را بشكند و وظایف مستحاضه متوسطه یا كثیره را انجام دهد.

مسأله ۴۲۸ ـ اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، لازم است وظیفه اى را كه داشته از وضو و غسل انجام دهد و نماز را دوباره به جـا آورد.

مسأله ۴۲۹ ـ اگر استحاضه كثیره زن متوسطه شود، باید براى نماز اوّل عمل كثیره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را به جا آورد، مثلا اگر پیش از نماز ظهر، استحاضه كثیره متوسطه شود، باید براى نماز ظهر غسل كند، و براى نماز عصر و مغرب و عشاء وضو بگیرد، ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید براى نماز عصر غسل نماید، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند، باید براى نماز مغرب غسل كند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد، باید براى نماز عشاء غسل نماید.

مسأله ۴۳۰ ـ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه كثیره قطع شود و دوباره بیاید، در صورتى كه زمان قطع شده وسعت براى غسل و نماز داشته باشد، در آن فاصله باید غسل كند و نماز بخواند، و اگر زمان قطع شده وسعت براى نماز با طهارت ندارد، همان یك غسل كفایت مى كند، و اگر براى غسل و بعض نماز وسعت داشته باشد، احتیاط واجب آن است كه در آن فاصله غسل كند و نماز بخواند.

مسأله ۴۳۱ ـ اگر استحاضه كثیره قلیله شود، باید براى نماز اوّل عمل كثیره و براى نمازهاى بعدى عمل قلیله را انجام دهد، و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى نماز اوّل عمل متوسطه، و براى نمازهاى بعدى عمل قلیله را به جا آورد.

مسأله ۴۳۲ ـ اگر مستحاضه یكى از كارهایى را كه بر او واجب مى باشد ترك كند، نمازش باطل است.

مسأله ۴۳۳ ـ مستحاضه اى كه براى نماز وضو گرفته یا غسل كرده بنابر احتیاط نمى تواند در حال اختیار جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، و در حال اضطرار جایز است ولى بنابر احتیاط باید وضو بگیرد.

مسأله ۴۳۴ ـ مستحاضه اى كه غسل واجب خود را به جا آورده، رفتن او در مسجد و توقّف در آن و خواندن آیه اى كه سجده واجب دارد و نزدیكى شوهر با او حلال است، اگر چه وظایف دیگرى را كه براى نماز انجام مى داد مثل عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد، و اقوى این است كه این كارها بدون غسل نیز جایز است، اگر چه احوط ترك است.

مسأله ۴۳۵ ـ اگر زن در استحاضه كثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز، آیه اى را كه سجده واجب دارد بخواند یا مسجد برود، یا شوهرش بخواهد با او نزدیكى كند، احتیاط مستحبّ آن است كه غسل نماید.

مسأله ۴۳۶ ـ نماز آیات بر مستحاضه واجب است، و باید براى نماز آیات همه كارهایى را كه براى نماز یومیه گذشت انجام دهد، و بنابر احتیاط در استحاضه كثیره وضو هم بگیرد.

مسأله ۴۳۷ ـ هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد، باید براى هر یك از نماز یومیه و آیات، وظایف مستحاضه را جداگانه انجام دهد.

مسأله ۴۳۸ ـ زن مستحاضه نماز قضا را باید تأخیر بیندازد تا پاك شود، و در صورتى كه وقت قضا تنگ باشد، باید براى هر نماز كارهایى را كه براى نماز ادا بر او واجب است، به جا آورد.

مسأله ۴۳۹ ـ اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى شود خون زخم نیست، و شرعاً حكم حیض و نفاس را ندارد، باید به دستور استحاضه عمل كند، بلكه اگر شكّ داشته باشد كه خون استحاضه است یا خونهاى دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب كارهاى استحاضه را انجام دهد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved