ترتیل قرآن با قرائت استاد شهریار پرهیزگار
شماره سوره

سوره

جزء پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1 99 0:00:49
2 البَقَرة (آیه 69 - 1) 1 2,962 0:25:15
2 البَقَرة (آیه 141 - 70) 1 3,212 0:27:23
2 البَقَرة (آیه 196 - 142) 2 2,999 0:25:34
2 البَقَرة (آیه 245 - 197) 2 2,950 0:25:10
2 البَقَرة (آیه 286 - 246) 3 و 2 3,116 0:26:34
3 آل عِمران (آیه 64 - 1) 3 2,918 0:24:53
3 آل عِمران (آیه 132 - 65) 4 و 3 2,947 0:25:08
3 آل عِمران (آیه 200 - 133) 4 3,158 0:26:56
4 النِساء (آیه 50 - 1) 5 و 4 3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 107 - 51) 5 3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 176 - 108) 6 و 5 3,244 0:27:40
5 المَائِده (آیه 23 - 1) 6 1,935 0:16:30
5 المَائِده (آیه 68 - 24) 6 2,594 0:22:07
5 المَائِده (آیه 120 - 69) 7 و 6 2,695 0:22:59
6 الأنعام (آیه 58 - 1) 7 2,336 0:19:55
6 الأنعام (آیه 110 - 59) 7 2,307 0:19:40
6 الأنعام (آیه 165 - 111) 8 2,657 0:22:39
7 الأعراف (آیه 73 - 1) 8 2,968 0:25:19
7 الأعراف (آیه 150 - 74) 9 و 8 2,951 0:25:10
7 الأعراف (آیه 206 - 151) 9 2,926 0:24:57
8 الأنفال 9 3,287 0:28:00
9 التّوبه (آیه 60 - 1) 10 3,179 0:27:05
9 التّوبه (آیه 129 - 61) 11 و 10 3,219 0:27:25
10 یونس (آیه 50 - 1) 11 2,037 0:17:20
10 یونس (آیه 109 - 51) 11 1,972 0:16:47
11 هود (آیه 57 - 1) 12 و 11 2,369 0:20:10
11 هود (آیه 123 - 58) 12 2,423 0:20:38
12 یوسف (آیه 52 - 1) 12 1,968 0:16:45
12 یوسف (آیه 111 - 53) 13 2,055 0:17:29
13 الرّعد 13 2,077 0:17:41
14 إبراهیم 13 2,082 0:17:43
15 الحجر 14 1,508 0:12:50
16 النّحل (آیه 66 - 1) 14 2,223 0:18:55
16 النّحل (آیه 128 - 67) 14 2,265 0:19:17
17 الإسراء (آیه 49 - 1) 15 1,480 0:12:35
17 الإسراء (آیه 111 - 50) 15 1,973 0:16:47
18 الکهف (آیه 45 - 1) 15 1,740 0:14:48
18 الکهف (آیه 110 - 46) 16 و 15 1,874 0:15:57
19 مریم 16 2,119 0:18:02
20 طه 16 2,762 0:23:32
21 الأنبیاء 17 2,775 0:23:38
22 الحجّ 17 2,855 0:24:19
23 المؤمنون 18 2,707 0:23:03
24 النّور (آیه 34 - 1) 18 1,598 0:13:35
24 النّور (آیه 64 - 35) 18 1,820 0:15:29
25 الفرقان 19 و 18 2,092 0:17:48
26 الشّعراء 19 3,027 0:25:47
27 النّمل 20 و 19 2,685 0:22:52
28 القصص (آیه 41 - 1) 20 1,647 0:14:00
28 القصص (آیه 88 - 42) 20 1,728 0:14:42
29 العنکبوت 21 و 20 2,369 0:20:10
30 الرّوم 21 2,056 0:17:30
صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4
 

      دانلود کامل ترتیل استاد پرهیزگار به صورت فایل های zip شده :

ردیف موضوع حجم (MB) پسورد فایل ها
1 دانلود قسمت اول : از ابتدای سوره حمد تا انتهای سوره نساء 32.14 پسورد فایل های zip شده: www.aviny.com
2 دانلود قسمت دوم : از ابتدای سوره مائده تا انتهای سوره توبه 31.34
3 دانلود قسمت سوم : از ابتدای سوره یونس تا انتهای سوره مریم 30.40
4 دانلود قسمت چهارم : از ابتدای سوره طه تا انتهای سوره سجده 30.64
5 دانلود قسمت پنجم : از ابتدای سوره احزاب تا انتهای سوره ق 29.18
6 دانلود قسمت ششم : از ابتدای سوره زاریات تا انتهای سوره ناس 23.72


برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Logo
https://old.aviny.com/voice/quran/tartil_parhizgar_01.aspx?&mode=print