مجموعه ای از صداهای راویت فتح

کلیپ های صوتی از صدای شهید آوینی

 
ردیف نام  پخش کلیپ اجرا

حجم
(KB)

زمان

1 حزب الله اهل اطاعت است... (جدید) 495 0:01:23
2 شهادت در منظر سید مرتضی (جدید) 290 0:00:48
3 شب قدر در جبهه ها...(جدید) 236 0:00:39
4 چه میجویی عشق،همینجاست... (جدید) 2,905 0:06:11
5 بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلب های ما... (جدید)

283 0:00:46
6 قرن هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا... (جدید) 725 0:02:02
7 نقطه قوت ما در ایمان ماست و ... 631 0:01:46
8 اگر برای اهل ظاهر، روز و شب ... 695 0:01:57
9 چه کسی از جنگ خسته شده است... 841 0:02:21
10 عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است 756 0:02:07
11 شب موعود فرا رسیده است و بچه ها... 725 0:02:02
12 آنها چه انسی با خاک گرفته اند 2,347 0:06:39
13 شب گنجینه راز های نامکشوف خلقت 3,602 0:10:13
14 شب مردان حق چنین می گذرد 4,509 0:12:48
15 آری خداوند انسان را برای خود خلق نموده است 2,709 0:07:40
16 می خواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال... 1,809 0:05:07
17 گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس 1 2,681 0:07:36
18 گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس 2 2,718 0:07:42
19 آری قسم به عصر، سوگند به زمان... 3,596 0:10:12
20 خرمشهر شقایقی خونرنگ است 1,411 0:11:59
21 گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که .../میکس 3 417 0:01:09
22 شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما... 333 0:00:55
23 عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است 324 0:00:53
24 پیام ما استقامت است و این 1,460 0:01:33

Logo
https://old.aviny.com/voice/kutah_va_shenidani/aviny/aviny.aspx?&mode=print