نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است این كار مثل تكیه زدن بر باد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند تکیه بر باد نزنید پشیمانی شدید دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر مالی و اعتباری شدید دارد طرفهای شما آنهایی نیستند که روی حرفهایشان بمانند حتما ترک شود.
سوره:
مدثر
آیه:
48
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره