نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اگر چه در اول کار ممکن است این طور نشان ندهد ولی در آخر حاصلی جز حسرت و پشیمانی ندارد.
نتیجه ازدواج:
اول و آخرش بود خون بار... ترک کن جان من تو این گفتار
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان نیز زیر سوال می‌رود ترک کنید.
سوره:
غافر
آیه:
67
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره