نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد پرس و جو و مواخذه قرار می گیرید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
اصلا مورد مناسبی برای شما نیست و زندگی بدی خواهید داشت بابت هر مسئله باید جواب پس دهید و زندگی تلخی به چشم می خورد ترک شود.
نتیجه معامله:
آن قدر به مشکلات برخواهید خورد که از کرده‌ی خود پشیمان می‌شوید ترک شود.
سوره:
احزاب
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره