نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است استغفار کنید و به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که عذاب دنیوی و اخروی دارد.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید از گناهانتان توبه کنید و فکر این کار را از سر خود بیرون کنید.
نتیجه معامله:
اصلا انجام ندهید که بعدا به‌شدت پشیمان خواهید شد.
سوره:
سجده
آیه:
21
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره