نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا کار را انجام دهید از شما حرکت و از خدا برکت.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله:
خوب است به‌سود خوبی خواهید رسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
سوره:
قصص
آیه:
44
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره