نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است اسباب گشایش و توسعه رزق و روزی و رسیدن به اهدافتان خواهد بود.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید و با توکل به‌خدا انجام دهید که حل بسیاری از مشکلات شما را درپی دارد.
نتیجه معامله:
خوب است سود خوبی نصیب شما خواهد شد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
کهف
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره