نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است انجام ندهید که اصلا به صلاح شما نیست.
نتیجه ازدواج:
به افراد پول دوست و مادی گرا بر خورد خواهید کرد و عذاب خواهید کشید انجام ندهید.
نتیجه معامله:
بد است سودی نخواهید برد و در صورت داشتن سود نیز امکان به‌حرام افتادن وجود دارد ترک شود.
سوره:
نحل
آیه:
55
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره