نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ولی با احتیاط و مطالعه نسبت به انجام آن اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
با تحقیق و مطالعه اقدام کن ان‌شاءالله خوب است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
پس از مشورت با افراد خبره و با صبر و تامل اقدام کن ان‌شاءالله خوب است و صدقه فراموش نشود.
سوره:
بقره
آیه:
164
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره