نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می‌شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
بد است در شأن شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می‌کنند حتما ترک کنید.
نتیجه معامله:
بد است شما را فریب می دهند و در نتیجه ضرر خواهید کرد حتما ترک کنید.
سوره:
یوسف
آیه:
15
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره