نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا و مشورت اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
به مشکلاتی بر می‌خورید ولی انشاءالله عاقبت بخیر خواهید شد حرفهایتان را تمام کنید.
نتیجه معامله:
مقداری اذیت خواهید شد با مشورت افراد خبره اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
سوره:
یونس
آیه:
71
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره