نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
در این ازدواج خیری نیست بر سر هر مسئله ای با هم مشکل خواهید داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله:
در این معامله به حرام می‌افتید و مشکلاتی برایتان ایجاد می‌شود ترکش کنید.
سوره:
انفال
آیه:
34
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره