نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است اگر به‌خدا اتکا داشته باشید خداوند هم شما را یاری خواهد کرد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است زندگی خوبی خواهید داشت موازین شرعی را در همه حال رعایت کنید خداوند هم شما را یاری می کند.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید داشت.
سوره:
انفال
آیه:
17
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره