نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است پس از زحمتهای فراوان باز هم نتیجه‌ی مورد نظرتان حاصل نمی‌شود ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
آدم‌های زیاده طلب و قدر نشناسی هستند و در شأن شما و خانواده تان نیستند اصلا انجام ندهید.
نتیجه معامله:
در‌یک کلام زحمت فراوان و بدون منفعت پس انجام ندهید.
سوره:
اعراف
آیه:
160
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره