نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است صبر کنید و صدقه دهید و بدانید که خداوند بر هر کاری قادر و توانا است.
نتیجه ازدواج:
عجله نکنید مورد بهتری نصیب شما خواهد شد به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله:
صبر کنید از این معامله بهتر به شما پیشنهاد می‌شود.
سوره:
بقره
آیه:
106
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره