نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در صورت انجام پشیمان خواهید شد لذا ترک شود.
نتیجه ازدواج:
با ظاهر افراد نمی‌توان قضاوت کرد و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
این معامله آن گونه که فکر می‌کنید منفعتی ندارد و حتی دچار ضرر خواهید شد ترک کنید.
سوره:
بقره
آیه:
94
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره