نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است و انجام آن جز پشیمانی و ندامت چیزی بدنبال ندارد.
نتیجه ازدواج:
مشکلات زیادی بر سر راه شما پیش خواهد آمد این ازدواج به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله:
در این معامله فریب و نیرنگ زیاد است انجام ندهید.
سوره:
بقره
آیه:
70
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره