ضرورت اقتدار دنیای اسلام


رهبر معظم‎ انقـلاب‎ اسـلامی‎ , صبـح‎ روز چهارشنبه‎ در دیدار مقامات‎ و مسئولان‎ ارشد اقتصادی‎ 55 كشور شركت‎ كننده‎ در اجلاس‎ بانك‎ توسعه‎ اسلامی‎‎ تاكید كردند:دنیای‎ اسلام‎ می تواند در پرتو برنـامـه‎ ریـزی‎‎ و هـمكـاری متقابل‎‎ به‎ یك‎‎ بلوك مقتدراسلامی‎ تبدیل شود.
به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر , ایشـان‎ بـا اشاره‎‎ به دنیای‎ پرتعارض‎ كنونی‎ افزودنـد : در این‎ اوضاع پر آشوب‎ , اگر امـت‎ اسـلامی‎ قدرتمند نشود یقینا دستخوش‎ بحران‎ خـواهـد شد و به‎ همین‎ علت‎ , كشورهای‎ اسلامی‎ بـایـد با گسترش‎ همكاریها در عرصه‎ های‎ مختلـف‎ از جمله‎‎‎ اقتصاد , جهان‎ اسلام‎ را به جـایـگـاه مقتدر و پرعظمتی‎ برسانند.
حضرت‎‎ آیتالله‎‎‎ خامنـه ا, ی‎ بـانـك‎ تـوسعـه اسلامی‎‎ را نمونه‎ موفقی از همكاری‎‎ كشورهـای اسلامی‎ برشمردند و افزودند : جهان‎ اسـلام‎ , ظرفیـت‎‎ هـا و امكـانـات مـادی‎ و انسـانی‎ فراوانی‎‎ دارد و می تواند با استفاده‎ صحیح‎ از ظرفیت‎ ها و منابع‎ بسیار غنی‎ خـود , در رشد و توسعه‎‎ عمومی‎ جهان‎ نقش‎ برجسته ای‎ بر عهده‎ گیرد.
رهبر معظم‎ انقلاب‎ , رشد و پیشـرفـت‎ جـهـان‎ اسلام‎ را نیازمند همفكری‎‎ و برنامه‎ ریـز, ی عزم‎ قاطع‎ , تحرك‎ اقتصـادی‎ و استـفـاده‎ از پیشرفت‎ های‎‎ علمی‎ و فنـاوری خـوانـدنـد و افزودند : نباید اجازه‎‎ دهیم‎ قدرتهایی‎ كـه جهان‎ را به‎‎ صحنه تعارض‎ و درگیـری‎ تبـدیـل‎ كرده‎‎‎ اند به منابع‎ بی‎ پایان‎‎ جهان اسلام‎ به عنوان‎ یك‎ طعمه‎‎ نگاه كنند.
حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ا, ی‎ افـزایـش‎ سـهـم‎ تجارت‎ كشورهای‎ اسلامی‎ با یكدیگر , سرمایـه‎ گذاری‎ متقابل‎ , برطرف‎ شدن‎ موانـع‎ تـجـارت‎ درونی‎‎ جهان‎ اسلام‎ و توجه‎‎ به عدالت‎ اجتماعی در طرح‎ های‎‎ توسعه‎ را ضروری بـرشمـردنـد و افزودند : تشكیل‎ بازار مـشتـرك‎ اسـلامی‎ , ایده‎‎ ای‎ كاملا عملی‎ اسـت‎ كـه تحـقـق‎ آن‎ , نیازمند فراهم‎ آمدن‎ مقدمات‎‎ مختلفی‎ اسـت و بانك‎ توسعه‎ اسلامی‎‎‎ می تواند در عملی شـدن‎ این‎ گونه‎ اهداف‎ نقش‎ مهمی‎ ایفا كند.
ایشان‎ با اشاره‎‎‎‎ به عدم‎ امنیتی‎ كه در حوزه اقتصادی‎‎ جهان‎ حاكم‎ است‎,افزودند : قدرتهای سلطه‎‎ گر با هر بهانه ای‎‎ كشورهای اسلامی‎ را به‎‎‎ بلوكه كردن‎ سرمایـه هـا و دارایی‎ هـا تهدید می‎‎ كنند كه‎ جهان‎ اسلام‎ می تواند با برنامه‎ ریزی‎‎‎ برا( ی تمركـز فعـالیـت‎ هـای بانكی‎‎ كشورهای‎‎ اسلامی در مجمـوعـه‎ دنیـای اسلام‎ ) این‎‎ احساس‎ ناامنی‎ را از بین ببرد.

در آغاز این‎ دیدار آقای‎ حسینی‎ وزیر امـور اقتصاد و دارایی‎‎ در گـزارشی از بیسـت‎ و نهمین‎ اجلاس‎ بانك‎ توسعه‎ اسلامی‎ , اعلام‎ كرد: در این‎ نشست‎ , برنامه‎‎ های‎ پنج‎ ساله بانـك‎ توسعه‎ تصویب‎ شد وافزایش‎ تجارت‎ درونی‎ جهان‎ اسلام‎ و همگرایی‎ اقتصاد,ی‎ مورد توافق‎ اعضا قرار گرفت‎.
آقای‎ احمد محمد علی‎ رئیس‎ بـانـك‎ تـوسـعـه‎ اسلامی‎‎ نیز با تشكر از جمهوری‎ اسلامی ایران‎ گفت‎‎ : بانك‎ توسعه‎ در سی‎ سال‎ فعالیت خود , حـدود 41 میـلیـارد دلار در زمینـه‎ هــای‎ اجتماعی‎‎‎ , بهداشتی , آموزشی , كشـاورزی‎ و صنعتی‎‎ در كشورهای‎‎ اسلامی , سرمایـه‎ گـذاری كرده‎‎ است‎ و از این‎‎ پس‎ نیز , همچون گذشتـه امكانات‎‎‎ خود را برای‎ تقویت جـایگـاه‎ امـت اسلامی‎ به‎ كار خواهد گرفت‎.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/26/06.aspx?&mode=print