بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام اسلامی در روز عید مبعث

حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ رهبرمعظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ روز دوشنبـه‎ در دیـدار مسئولان‎ نظام‎ اسلامی‎‎ ، تشكیل‎ امت‎ اسلامی با ویژگیهای‎ منحصر بفرد خودرا از بركات‎‎ بعثت پیامبر عظیم‎‎ الشان‎ اسلام ( ص‎ ) دانستنـد و بااشاره‎‎‎ به تهاجم‎ مزورانه استكبـار بـرای‎ مقابله‎‎ بااسلام‎ به عنوان‎ عنصرعزت‎‎ بخشی‎ امت اسلامی‎ تصریح‎ كردند: امروزدنیای‎ اسلام‎ باید با وحدت‎‎ كلمه‎‎ و یكپارچه در مقـابـل‎ قـدرت استكباری‎ امریكا در هر مكان‎ و به‎ هر شكلی‎ ایستادگی‎ كند.

مقام‎‎ معظم رهبری‎ در این‎‎ دیدار ضمن تبریـك‎ خجسته‎ سالروز مبعث نبی‎ مكرم‎‎ اسلام ( ص‎ ، ) عمل‎ به‎‎‎ تعالیم‎‎ واضح‎ و همه جانبـه اسـلام ، ایمان‎، عزم‎ راسخ‎ و جهاد مستمر را عوامل‎ اصلی‎ تبدیل‎ جامعه‎‎‎ كوچـك‎ مـدینـه بـه امـت‎ اسلامی‎ عظیم‎‎ ، مقتدر وعالم در سالهای‎ بعد برشمردند و خاطر نشان‎ كردند: هرگاه‎ امت‎ اسلامی‎‎ درطول‎ تاریخ‎ به‎ ایـن‎ عنـاصـر اصلی پایبند بود، به‎‎ عزت‎‎ و پیشرفت رسیده و هر گاه‎‎‎ كه دچار غفلت‎ شد، باناكامی‎ مـواجـه گردیده‎ است‎ . ایشان‎ تشكیل‎ نظام‎‎ اسلامی‎ درقلب‎ دنیای‎ اسلام و در منطقه‎‎‎ حساس‎ خاورمیانه را زمینه سـاز اهتزازمجدد پرچم‎ هویت‎‎ و عزت اسلامی‎ درمیان‎ مسلمانان‎ دانستند و بااشاره‎‎‎ به تـلاش‎ همـه جانبه‎ قدرتهای‎‎‎ استكباری برای از بین‎‎ بردن این‎‎ كانون هویت‎ اسلامی‎ افزودند : امـروز قدرت‎ استكباری‎ امریكادرتهاجمی‎ مزدورانه‎ و تحت‎ لوای‎ مبارزه‎ با تروریسـم‎ وبـا شعـار دموكراسی‎ وآزاد،ی‎‎ دنیای اسـلام‎ را مـورد تجاوز قرار داده‎ ومردم‎ عراق‎، افغانستان‎ و فلسطین‎‎ را به‎ خاك‎ و خون می‎ كشد.

حضرت‎‎‎ آیت الله‎‎‎‎ خامنه ای‎ با اشاره به نفرت دنیای‎‎ اسلام‎‎ ازامریكا، بر لزوم بهره‎ گیری دولتهای‎‎ اسلامی‎ از این‎ نیروی متراكم‎ وآگاه‎ كردن‎‎ ملتهای‎‎ اسلامی‎ برای مقابلـه‎ بـا ایـن تجاوز تاكید و خاطر نشان‎ كردنـد : منـطق‎ استكبـار، تـرور، زور و تجـاوز اسـت‎ و هیچگاه‎‎ منطق‎ استكبار، گفتگو و مصـالحـه عادلانه‎‎‎ نبوده اسـت‎ و امـریكـا بـه عنـوان‎ شرارت‎ مجسم‎ به‎ غیر از تسلط مطلق‎ بر دنیای‎ اسلام‎ وخاورمیانه‎‎ به چیز دیگری‎ قانع‎ نیست‎.

ایشان‎ با انتقاد ازسكوت‎ دولتهای‎ اسلامی‎ در قبـال‎ جنـایـات‎ روزانـه‎ امـریكـاییهـا و صهیونیستها در دنیای‎ اسلام‎ و تحـت‎ شعـار مبارزه‎ باتروریسم‎‎، امریكا و رژیم غاصـب‎ صهیونیستی‎‎ را مـروجیـن‎ واقعی تـروریسـم‎ دانستند و تاكید كردند: تجربه‎‎ نزدیك‎ به 60 سال‎ تلاش‎ بی‎ نتیجه‎ قدرتهای‎‎ استكبـاری و رژیم‎ صهیونیستی‎ برای‎‎ خاموش‎ كـردن‎ صـدای مردم‎ فلسطین‎ و تجربه‎ اخیر ناكامی‎‎ های‎ پی درپی‎ امریكا در عراق‎ وافغانستـان‎‎، نشـان دهنده‎‎ این‎ است‎‎ كه امت اسلامی‎‎ می تـوانـد در مقابل‎ كفر و استكبار بایستد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/24/03.aspx?&mode=print