فيلم فارنهايت بر روی پرده سينماهای تهران

فیلم‎ فارنهایت‎ 9 / 11 ساخته‎ مایكل‎ مور از بیست‎ و سوم‎ شهریور همزمــان‎ بـا یـازدهـم‎ سپتامبر در تهران‎ به‎ نمایـش‎ در می‎ آید.

در ایـن‎ فیلـم‎ ارتباطات‎‎ پنهان‎ و پشت پرده‎ بـوش‎ ، بـن‎‎‎ لادن و سیاستمداران آمریكـایی‎ بــرای‎ رسیـدن‎ بـه‎‎‎ اهداف‎ خود به نمایـش‎ در آمـده است‎ . بخش‎ هایی‎ از این‎ فیلم‎ سیـاسـت‎ هـا و مقـاصـد سردمداران‎ كاخ‎ سفید برای‎ حمله‎‎ به عـراق‎ و همچنین‎ نمایش‎ صحنه‎ هایی‎ از فجایع‎ و جنایت‎ های‎ اشغالگران‎ امریكایی‎ در عـراق‎ به‎‎‎ تصویر كشیده شده است‎.

فیلم‎ فارنهایت‎ تاكنـون‎ در جـشنـواره‎ هـای‎ بزرگ‎ سینمایی‎ جهان‎ از جملـه‎ مـراسـم‎ اسكار و جشنواره‎ فیلم‎ كن‎ جوایز فـراوانی‎ را به‎‎ خود اختصاص‎ داده است‎.

 
Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/19/04.aspx?&mode=print