برتری تیم ملی فوتبال ایران در مقابل لبنان
تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایران با بـرتـری‎ مقابل‎ اردن‎ درچارچوب‎ رقابت‎ های‎ مقدمـاتی‎ جام‎ جهانی‎ 2006 آلمان‎ درصدر گروه‎ یك‎ قرار گرفت‎.

این‎ مسابقـه در ورزشگاه‎‎ ملك‎ عبدالله امان‎‎ پـایـتخـت‎ اردن برگزار شـد و در پایان‎ تیم‎ ملی‎ فـوتبـال‎ كشورمان‎ با 2 گل‎ دقایق‎ 80 و 90 عـلیـرضـا واحدی‎ نیكبخت‎ و علی‎‎ دایی میزبـان‎ خـود را شكست‎ داد. تیم‎ ملی‎ كشورمان‎‎ بااین برد با 9 امتیاز و تفاضل‎‎‎ گل بهتر "مثبت‎ "10 درصدر جدول گروه‎ اول‎ آسیا قرار گرفت‎.

دراین‎‎ مسابقه‎‎ تیم‎ اردن با دفـاع محـض‎ بـه دیدار تیم‎ ملی‎‎ ایران‎ آمده‎ بود و درحـالی كه‎‎ داور چینی‎ مسابقه بارهـا بـا نـاداوری‎ خود لطف‎ بیش‎‎ از حدش را به‎ بازیكنـان‎ تیـم‎ میزبان‎‎‎‎ "اردن" نشان داد امـا بـازیـكنـان حرفه‎ای‎ كشورمان‎‎ توانستند با موفقیـت‎ ایـن بازی‎ را پشت‎ سر بگذارند. دراین‎‎‎ دیدار نخستین فرصت‎ اردن دردقیقه‎ 13 به‎‎ وجود آمد ولی‎ مهاجم‎ حریـف‎ تـوپ‎ را بـه قدری‎ ضعیف‎ ارسال‎ كرد كه‎‎ میـرزاپـور بـه راحتی‎ آن‎ را گرفت‎. در دقیقه‎‎ 14 علی‎‎‎ كریمی فرصتی را به وجـود آورد كـه‎ دائی‎ نتــوانســت‎ آن‎ را وارد در دروازه‎ اردن‎ كند و در دقیقه‎ 18 دیدار دو تیـم‎ ملی‎ ایـران‎ و اردن‎‎ هاشمیان به‎‎‎ داخل‎ منطقه جریمـه نفـوذ كرد, اما هوشیاری‎ مدافعان‎‎ اردن از به‎ ثمر رسیدن‎ گل‎ جلوگیری‎ كرد.
علی‎‎ كریمی در دقیقه‎ 21با پاس‎ بسیار زیبای‎ خداداد عزیزی‎ فرصتی‎‎ طلایی به ‎دست‎ آورد و با دروازه ‎‎‎بان‎‎‎ اردن تك‎‎ به تك شـد كه این فرصت‎ باحركتی‎‎‎ كه‎ بوی‎ پنالتی می داد از دست‎‎ رفت.
در ادامه‎‎ این‎ بازی‎ و در دقیقـه 25 پـس‎ از آنكه‎‎ داور مسابقه از خطای‎ عمد بازیكن‎ تیم‎ اردن‎ چشم‎ پوشی‎ و تنها به‎‎ یـك‎ ضـربـه آزاد بسنده‎‎‎ كرد علی‎‎ دایی بـا ضـربه ای‎ كـه بـا بدشانسی‎ همراه‎‎ بود توپ‎ را به دیرك‎ عمـودی‎ كوبید تا لرزه‎ بر اندام‎‎ بـازیـكنـان‎ تیـم میزبان‎ بیاندازد.

از سوی‎ دیگر تیم‎ اردن‎ كه‎ زیر فشار شـدیـد تیم‎ ایران‎ قرار داشت‎‎ در دقیقه‎ 27 با حركت محمد شلبایه‎‎‎‎ دوباره فرصتی‎ به دست‎ آورد كه این‎ حركت‎ نیز با واكنش‎ سریع‎‎ و بـه ‎مـوقـع میرزاپور به‎ ثمر ننشست‎.

در نیمه‎‎ دوم‎‎ این‎ بازی‎ كه بسیار كم تحرك‎تر از نیمه‎‎ اول‎ بود محمد نصرتی‎ در دقیقـه 75 با شوتی‎ از راه‎ دور یخ‎ بازی‎ را شكسـت‎ تـا بازیكنان‎‎ تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ كشـورمـان را از خواب‎ بیدار كند. در این‎‎ دقایق‎ تیم‎ ملی‎ اردن كه‎‎ تنها به یك‎ تساوی‎هم‎ رضایت‎‎ داشت به‎‎دفاعی‎ محض‎ پناه برد تا بتواند با كسب‎ این‎ یك‎ امتیـاز خـود را در صدر جدول‎ نگـه‎ دارد, امـا ایـن‎ افكـار الجوهری‎ سرمربی‎ تیم‎ اردن‎ در دقیقه‎ 80 بـا گل‎ علیرضا نیكبخت‎‎ واحدی‎ به‎ هم‎ ریخت. اردن‎‎ اواخر این مسابقه‎ قصد كنترل‎ بازی‎ را داشت‎‎ كه‎‎ با حركت پا به توپ‎ وحید هاشمیـان‎ و پاس‎ زیبای‎‎ و,ی علی‎‎ دایی در دقیقه‎ 90 با ضربه‎‎ سری‎ بسیار زیبا دومین‎ گل‎ را به ثمـر رساند.

در این‎ مسابقه‎‎ داور چینی‎ كه یار دوازدهـم‎ اردن‎ محسوب‎ می‎‎شـد علاوه‎‎ بر اینكه 2 پنالتی مسلم‎‎ برای‎ ایران‎ نگرفت‎ گلی‎ را هم كه‎ دفاع اردن‎ وارد دروازه‎‎ خود كـرده بـود, مـردود اعلام‎ كرد.

تیم‎ ملی‎ فوتبال‎ ایران در ادامه‎‎ رقابت‎های‎ مرحله مقـدمـاتی‎ جـام‎ جهانی‎ 2006 آلمان‎‎ چهارشنبه‎ 22 مهر میهمان تیم‎ قطر خواهد بود. تیم‎ ملی‎ كشورمان‎ در بازی‎ رفت‎ خود مقـابـل‎ قطر در ورزشگاه‎‎ آزادی‎ تهران‎ با نتیجـه 3 بر یك‎ قطر را از پیش‎ رو برداشت‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/19/03.aspx?&mode=print