رضاغیاثی رئیس جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال
سیدرضا غیاثی بعنوان رئیس جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

درجلسه ای که صبح امروزبا حضوردکترمحمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال، ناصرنوآموز نایب رئیس و سیدرضاغیاثی کارشناس و یکی ازپیشکسوتان فعال جامعه داوری درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشد، پس ازبحث وبررسی پیرامون مسائل ومشکلات داوری کشور، طرفین درزمینه همکاری های دوجانبه به توافقات نهایی دست یافتند ومقررشد رضا غیاثی بعنوان رئیس جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال درجهت رشد و توسعه داوری کشورمشغول بکارشود. غیاثی دردوره های گذشته نیز در همین سمت با فدراسیون فوتبال همکاری داشته است.

گفتنی است: این جابجایی درپی استعفای منوچهر نظری از ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال صورت گرفت.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/15/05.aspx?&mode=print