نائب‎ قهرمانی‎‎ ایران‎‎ در اسكی چمن 
 ایران مقام‎‎ دوم مسابقات‎ اسكی‎ روی‎ چمن‎‎ مقدماتی‎‎ قهرمانی جهان را كسب‎ كرد.

در مسابقات‎ مقدماتی‎‎ اسكی مارپیچ‎ كوچك‎ كـه‎ در پیست‎ بین‎‎ المللی‎‎ اسكی دیزین با حـضـور 25 اسكی‎ باز برگزار شد جان‎ نه‎ مك‎ از جمهـوری‎ چك‎ با زمان‎ 58 ثانیه‎‎ و 71 صدم‎‎ ثانیه مقام نخست‎ را كسب‎ كرد , مارتین‎ استه‎ فـانـك‎ از جمهوری‎ چك‎‎ با یك دقیقه‎‎ و 60 صدم‎ ثـانیـه رتبه‎ دوم‎ را كسب‎ كـرد و حـسیـن‎ كلـهـر از كشورمان‎ با 62 ثانیه‎‎ و 40 صدم‎ ثانیـه در جایگاه‎ سوم‎ قرار گرفت‎ .

در مجموع مسـابـقـات‎ اسكی‎ روی‎‎ چمن‎ جمهوری چك‎ مقام‎ نخست‎ را كسب‎ كرد و جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ به‎ مقام‎ نایب‎ قهرمانی‎ دست‎‎ یافت و اتریش‎ در جایگاه‎ سوم‎ قرار گرفت‎ .

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/14/07.aspx?&mode=print