اعتكاف هزاران مرد و زن ایران اسلامی‎ در مساجد‎ شهرها و روستاها

هزاران مرد و زن ایران اسلامی‎ بـه‎ ویژه‎ جوانان‎‎‎ و نوجوانان معتكف‎ در سومین و آخرین‎ روز اعتكاف‎ خـود در سـالـروز وفـات‎ حضرت‎ زینب‎ كبری (س‎) اشك‎ ماتم‎ ریختند.

مومنان‎ كه از سحرگاه‎ سیزدهم‎‎ رجب‎ و آغاز ایام البیض‎ در مساجد جامع‎ شهرها و روستاها بـرای‎ عبـادت‎ خداوند معتكف‎ شده‎‎ اند. روز چهارشـنبـه در سومین‎‎‎ روز از ایام‎ البیض، آخرین ساعات‎ این ایام‎ معنوی‎ را می‎ گذرانند. از میان‎‎‎ هزاران مسجد سراسـر ایـران، هفتصد مسجد جامـع‎ در شهـرهـا و روستـاهـا پذیرای‎‎ دهها هزار مومن‎ خداجوی بوده ‎اند.

در مساجد دانشگاه‎ های‎ سراسـر ایـران‎ باوجود تعطیلی‎‎ تابستانی دانشگاهها هزاران‎ دانشجوی‎ دختر و پسر معتكف‎ شده‎ اند. معتكفان‎ خلوت‎‎ دوست علاوه‎‎ بـر اقـامـه نماز وارده‎ در اعمـال‎ ام‎ داود و خـوانـدن‎ قرآن‎‎ و دعاهای‎ مختلف‎ از كلام‎ واعظان دینی‎ دراین‎ ایام‎ خاص‎ بهره‎ بردند.

همزمان‎ با شب‎‎‎ پانزدهم‎ رجـب المـرجـب سالروز وفات‎‎ حضـرت زینـب‎ كبـر( ی‎س‎) جمـع‎ معنوی‎ معتكفان‎‎ در سراسر ایران اسلامی‎ حـال‎ و هوای‎ خاصی‎ داشت‎. در زینبیه‎ دمشق‎‎ نیز هزاران‎ عاشق اهل‎ بیت‎‎‎ عصمت و طهارت علیهم ‎‎‎السلام در غم فـراق‎ پیام‎ آور عاشورای‎ حسینی‎ گریستند. همچنین‎‎ در سالـروز وفـات‎ آن بـانـوی‎ بزرگوار محافل‎ شیعیان‎‎ جهان داغـدار رحلـت‎ دختر علی‎ (ع) و آن‎ راوی‎‎ حقایـق‎ عـاشـورای حسین‎ (ع) است‎.

میهمانان‎ خدا غروب‎ امروز چهارشـنبـه‎ بر سر آخرین‎ سفره‎‎ ایام‎ اعتكاف‎ روزه خودرا افطار می‎ كنند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/11/11.aspx?&mode=print