تظاهرات‎ هزاران تن از مردم‎ آمریكـا بر ضد بوش‎ در نیویورك‎
هزاران تن از مردم‎ آمریكـا روز گذشته‎‎‎ دراعتراض‎ به سیاست‎ های‎ جنگ‎ طلبانـه دولت‎ جرج‎ بوش‎ و تهاجم‎ به‎ عراق‎ درنیویورك‎ تظاهرات‎ كردند.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه ، تظاهركنندگـان‎ با حمله‎‎‎ پارچه نوشتههایی‎ خواستار تغییـر دولت‎ كنونی‎ شدند. آنها اعلام‎ كردند در غیر ایـن‎ صـورت‎‎ دولـت آمریكا را طی‎ چهار سال‎ آینده‎‎ بـه رسـمیـت‎ نخواهند شناخت‎.

تظاهركنندگان‎‎‎ همچنین بـوش‎ و اطرافیـان وی‎ را به‎‎ سو استفاده از حملات‎ 11 سپتامبر برای‎ حمله‎‎ به دیگر كشورها متهم‎ كردند. آنها با تجمع‎ درمحل‎ پیشین‎ برج‎ های‎ تجـارت‎ جهانی‎‎ اعلام‎ كردند ، این‎ محل‎ میتـوانـد بـه‎ عنوان‎ مكانی‎ برای‎‎ برگزاری تظاهرات‎‎ مسالمت آمیز مورد استفاده‎ قرار گیرد. اتحادیه‎ مخالفـان‎‎ جنـگ‎ ایـن تـظاهـرات‎ را سازماندهی‎ كرده‎ بود.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/11/09.aspx?&mode=print