بيانات رهبـر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی در دیدار اساتید و دانشجویان‎ شركت‎ كننـده‎ در طرح‎ ولایت
حضرت‎‎ آیت اللـه‎‎ خـامنـه ای‎ رهبـر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ روز دوشـنبـه‎ در دیدار اساتید و دانشجویان‎ شركت‎ كننـده‎ در طرح‎ ولایت‎ و همچنین‎ شـورای‎‎ مـركـزی و جمـع‎ زیادی‎‎ از اعضای بسیج‎ دانشجویی‎‎ ، حضرت‎ علی ( ع ) را الگوی‎‎‎ برجسته‎ ای بـرای نسـل‎ جـوان‎ دانستند و با تاكید بر اینكه‎‎‎ راه به سمـت‎ این‎‎ قله‎‎ رفیع‎ برای‎ همه جوانـان بـاز اسـت‎ خاطرنشان‎‎ كردند : نظام‎ اسـلامی‎ در ایـران امروز با ارائه‎‎‎ یك‎ فكر و ایـده نـو و بـه عنوان‎ سرچشمه‎ امید و بیداری‎ امت‎ اسلامی‎ در مقابل‎ تمام‎ ادعاها و نظریات‎ فریبنده‎‎ جبهه استكبار قرار گرفته‎ است‎.

مـقـام‎ معظم‎ رهبری‎ در این‎‎ دیدار ضمن گرامیـداشـت‎ سیزدهم‎ رجب‎ ، سالروز ولادت‎‎‎ با سعادت حضـرت علی‎ ( ع ) تبریك‎ سالروز ولادت‎‎ آن‎ حضرت را در واقع‎ تبریك‎‎ یك پدیده‎‎‎ خیـره كـننـده و بـا عظمت‎ در طول‎ تاریخ‎ بشر دانستند و افزودند : امسال‎ سالروز میلاد آن‎ حضرت‎‎ بـا اهـانـت ددمنشانه‎‎ و رذالـت‎ آمیـز اشغـالگـران‎ بـه بارگاه‎ منور حضرت‎ علی‎ ( ع ) همـزمـان‎ شـد و بار دیگر مظلومیت‎ تاریخی‎ این‎ چهره‎ درخشان‎ ، نمود عینی‎ یافت‎. ایشان‎‎‎ خاطرنشان كردند : اشغالـگـران برغم‎ تجهیزات‎ گسترده‎‎ و پیشرفته خـود ، در مقابل‎ هیمنه‎ معنوی‎ این‎‎ مكان مقـدس‎ شكـسـت‎ خوردند و این‎ یكی‎ از پدیده‎ های‎ شگفـت‎ آور دوران‎ ما است‎.

حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ با تاكید بر لزوم‎ شناخت‎ بیشتـر نسـل‎ جـوان‎ از ابـعـاد شخصیتی‎‎ حضرت‎ علی ( ع ) افزودند : پیشـتـازی‎ در شناخت‎‎ حقیقت فكر و ایده‎ جدیـدی‎ كـه‎ از جانب‎ پیامبر ( ص‎ ) در شـرایـط سـخـت‎ آن‎ روز برای‎ بشریت‎ ارائه‎‎ شد و ایمان‎‎ به این فكـر نـو ، چشـم‎‎ پـوشی‎ از تمـام امتیـازات‎ و ایستادگی‎‎ بر این‎‎ ایمان و تحمل‎ تمام‎ سختی ها و تحقیرها و از دسـت‎ نـدادن‎ امیـد بـه‎ آینده‎ ، از ویژگی‎ های‎ بسیـار مـهـم‎ دوران‎ نوجوانی‎‎ و جوانی حضرت‎ امیرالمومنین‎ ( ع ) است‎ كه‎‎ می‎ تواند سرمشق‎ همه جوانـان‎ قـرار گیرد.

رهبر معظم‎‎ انقلاب‎ اسلامی‎ شرایـط نـظام جمهوری‎‎ اسلامی‎ ایران‎ را نسخه‎ ای از شرایـط دوران‎‎ حضرت‎ علی‎‎ ( ع ) ارزیابی و خاطرنشان كردند : امروز نیز نظام‎ اسلامی‎ ، فـكـر و راه‎‎‎ نو و جدیدی‎‎ را برای بشریت‎ عرضه كـرده كه‎ قدرتمندان‎‎ و صاحبان زر و زور و عوامـل‎ آنها در مقابل‎ آن‎ صـف‎ آرائی‎ كـرده‎ انـد و تلاش‎ دارنـد بـا همـان‎ شیـوه‎ هـا ولی‎ بـا ابزارهای‎ پیشرفته‎ این‎‎ فكر نو را از بیـن ببرند.

ایشان‎ با تاكید بر ایـنكـه‎ جمـهـوری‎ اسلامی‎ ایران‎ با حركت‎‎ در جهت عدل‎‎ در مقابل ظلم‎ جهانی‎‎ كه‎‎ در استكبار تجلی یـافـتـه ، قرار گرفته‎ است‎‎ افزودند : با پیروزی‎ نهضت اسلامی‎ در ایران‎ و تشـكیـل‎ نـظام‎ جمـهـوری‎ اسلامی‎‎ ، بیداری‎ اسلامی به‎ عنوان‎ یك‎ واقعیت‎ در جهان‎ آغاز شد و گسترش‎ و تعمیق‎ یافـت‎ و دنیای‎ اسلام‎ به‎‎ ویژه نخبگان‎‎ آن بار دیـگـر به‎ هویت‎‎ اسلامی‎‎ ، عزت اسلامی و سرفصـل‎ هـای‎ اسلام‎ برای‎ احقاق‎‎ حقوق انسـان‎ هـا گـرایـش‎ یافت‎‎‎ و این‎‎ واقعیت در واقع‎ به‎ بركت سخنان و شعارهای‎ امام‎ خمینی‎‎ ( ره‎ ) و ایستادگی ایشان‎ شكل‎ گرفت‎.

حضرت‎‎ آیت الله‎‎‎‎ خامنه ای‎ با اشاره به اینكه‎ استكبار جهانی‎ بـرای‎ خـامـوش‎ كـردن‎ سرچشمه‎‎‎ و نقطه امید و انگیزه این‎ حركت‎ در ایران‎‎‎ ، بیشترین توجه‎‎ خود را به جـوانـان معطوف‎ داشته‎ تاكید كردند : امـروز مـا در یك‎ كارزار فرهنگی‎‎ و سیاسی و در واقـع‎ در وسط جنگ‎ دو هویت‎ قرار داریـم‎ و دشـمـن‎ در این‎‎ میدان جنگ‎ ، تمام‎ تلاش‎ خود را به‎ كـار گرفته‎‎ است‎ تا امید، انگیزه و ایـستـادگی‎ نسل‎ جوان‎ را درهم‎ بشكند.

مقام‎‎ معظم رهبری‎ با تاكید بر اینكـه‎ بدترین‎‎‎ حالت‎ در این كارزار ، غافل‎ شدن از اصل‎ حمله‎‎ و انكار آن‎ است‎ افزودند : البته در این‎‎‎ میدان ، سربـازان جـبهـه‎ حـق‎ ، از لحاظ كمی‎‎‎ و كیفی در وضـعیـت‎ خـوبی قـرار دارند ولی‎ دشمن‎ نیز از ابزارهای‎ پیچیـده‎ ای‎ استفاده‎‎‎ می‎ كند كه مقابله با آن‎ بسیار ظریف‎ و دقیق‎ و در عین‎ حال‎ پـرجـاذبـه‎ می‎ باشد. ایشان‎‎ افزودند : نسل‎ جوان بایـد بـا خودسازی‎‎ و بهره‎ گیری از روح‎ پـرتـلاش‎ خـود تـاكـتیـك‎ هـای‎ دشمـن‎‎ را در ایـن كـارزار شناسایی‎ كند و با استفاده‎ از ضد تاكتیـك‎ ها به‎‎ مقابله با دشمن‎ برود.

در این‎ دیـدار ، آقـای‎ طهمـاسـبی‎ ، مسئول‎ بسیج‎ دانشجویی‎ دانشگاهها ضمن‎ ارائه‎ گزارشی‎‎‎ از برگزاری‎ دوره‎ آموزشی و فرهنگی طرح‎ ولایت‎‎ و فعالیت های‎ بسیج‎ دانشجـویی‎ ، به‎‎ برگزار9 ی‎ دوره طرح‎ ولایت‎‎ و تحت پـوشـش‎ قرار گرفتن‎ بیـش‎ از هجـده‎ هـزار نـفـر از دانشجویان‎ اشاره‎ كرد و گفت‎ : انتشـار 300 نشریه‎ علمی‎‎ و تحقیقاتی و مشاركت‎ در 158 طرح‎ تحقیقاتی‎ از جمله‎ فعالیت‎ های‎‎ اعضای بسیج‎ دانشجویی‎‎ دانشگاهها می باشد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/10/05.aspx?&mode=print