افشاگری‎ دیگر از زندان‎ ابوغریب‎

روزنامه‎ واشنگتن پست‎ فاش‎ كـرد، برخلاف‎ آنچه‎‎ كه افسران‎ ارشداطلاعاتی‎ امریكا انكار می‎ كردند، پلیس‎ این‎‎ كشور نوجوانان عراقی‎‎ زندان‎ ابوغریب‎ را شكنجه‎ می كرد.

روزنامه‎‎ واشنگتـن‎ پسـت‎‎ نـوشـت ، بـه گـفتـه‎ منابع‎ پنتاگون‎ نیروهای‎ امریكـایی‎ از سگ‎ ها بـرای‎ تـرسـانـدن‎‎ و وادار كـردن نوجوانان‎‎ زندانی‎ به‎‎ ادرار كـردن بـه خـود استفاده‎‎ می‎ كرده اند.
نیروهای‎ اطلاعاتی‎‎ ارتش‎ همچنین‎ اسامی برخی‎ از زندانیان‎‎‎ را ازسازمان هـای‎ بیـن المللی‎‎ حقوق‎ بشر پنهان‎ می كردند.
یك‎ مقام‎ پنتاگون‎ نیز گفـت‎: درگـزارش‎ جدیدی‎ كه‎‎‎ قرار است‎ هفته آینده منتشر شـود اعتراف‎ شده‎‎ ژنرال‎ ریكاردو سانچز فرمانـده سـابـق‎‎ نیروهای‎‎ امریكایی‎ در عـراق فــردی بـود كـه‎‎ اشتباهات‎ زیادی‎ مرتكب‎ شـده امـا به‎‎‎ تـوبیـخ‎ احتمالی‎ وی‎‎ اشـاره ای نـشـده است‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/04/09.aspx?&mode=print