‌برگزاری هفتمین‎ جشنواره‎ شهید رجایی ‎‎با حضور خاتمی

 

هفتمین جشنواره‎ شـهیـد رجـایی‎ و مراسم‎ تجلیل‎ از كارمندان‎ نمـونـه‎ سـراسـر كشورامروز با حضور آقای‎ خاتمی‎ رییس‎ جمهور در تهران‎ برگزار می‎شود.


دراین‎ مراسم‎ كه‎‎‎ همه ساله با هـدف‎ معـرفی‎ كارمندان‎ و دستگاههای‎ نمونه‎ دولتی‎ برگزار می‎شود ، رییس‎ جمهوری‎ بـه‎‎ دوازده نفــر از كاركنان‎‎ و بازنشستگان نمونه‎ دولت‎ در سطوح‎ مدیر ، كارشنـاس‎‎ و كـارمنـد لـوح‎ سپـاس و هدایایی‎‎ اهدا میكند.


در هفتمین‎‎ جشنواره‎ شهید رجایی‎ همچنین پنج‎ وزارتخانه‎‎‎‎ به عنوان‎ وزارتخانـه نمـونـه و برتر در حضور رییس‎ جمهوری‎ معرفی‎ خـواهنـد شد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/06/04/07.aspx?&mode=print