کفاشيان : با کريمى برخورد خواهد شد

 

معاون ورزشى و امورفدراسيون هاى سازمان تربيت بدنى گفت : باسلمان کريمى مشتزن دوپينگى تيم ملى مشتزنى ايران برخورد خواهد شد. على کفاشيان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اعزامى ايرنا به آتن افزود : در خصوص اين مشتزن کميته انضباطى فدراسيون بوکس بايد تشکيل جلسه بدهد و تصميمات لازم را اتخاذ کند. وى يادآور شد که سازمان تربيت بدنى نيز تصميماتى در خصوص اين مشتزن اتخاذ خواهد کرد.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/28/05.aspx?&mode=print