دیدار هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی
 حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسـلامی‎ در دیـدار هـزاران‎ نفـر از پرستاران‎‎ سراسر كشور ، از پـرستـاران بـه‎ عنوان‎‎‎ فرشتگان رحمت‎ برای‎ بیمـاران یـاد و خاطرنشان‎ كردند : جایگاه‎‎ پرستار و حرفـه پرستاری‎ در تامین‎ و حفظ سـلامـت‎ جـامعـه‎ ، جایگاهی‎ ممتاز و طراز اول‎ است‎.

ایشان‎ در ایـن‎ دیدار كه‎‎ در آستانه سـالـروز میــلاد حضـرت‎ زینب‎ كبری (‎س‎) و روز پرستار برگزار شـد ، ضمن‎‎ تبریـك‎ ایـن روز خجـستـه‎ ، بـا اشـاره‎‎‎ بـه وظیفـه خـطیـر پـرستــاران‎ در مـراقبـت‎ از بیماران‎ ، حرفه‎ پرستــاری‎ را یكی‎ از سخـت‎ ترین‎ مشاغل‎ از لحاظ فـشــار روحی‎‎ و جـسمی دانستند و افزودند : حضور مستمر در كنار بیمار، التیـام‎ درد و رنـج‎ بیماران‎ با صبر، گذشت‎ و اخلاق‎ نیكـو ، دور بـودن‎ از مـحیـط خانواده‎ و حضور در مـحـل‎ كار حتی‎ در ایـام‎ تعطیل‎ ، نشـان‎ دهـنـده‎ سختی‎ مضـاعـف‎ حـرفـه‎‎ پرستاری‎ است‎ كه این‎ مسئله‎‎‎ بـایـد همـواره مورد توجـه مـردم‎ و مسئولان‎ باشد.

مقام‎‎ معـظم رهبـری‎ خـاطرنـشـان‎ كردند : برهمین‎‎ اساس‎ ، مسـئولان بـایـد در برنامـه‎‎‎‎ ریـزیهـای‎‎ خود نگاه ویـژه ای بـه شغل‎‎ پرستـاری‎‎ داشتـه‎ بـاشنـد و بـرای حـل مـشكـلات‎ آنـان‎ از جـملـه‎ مسائل‎ معیشتی‎ ، استخـدامی‎ ، آمـوزش‎ حیـن‎‎ خدمــت‎ و دوران استــراحــت‎ پــرستــاران‎ ، در چـارچــوب‎ مقدورات‎‎‎ و امكانات دولت تـلاش‎‎‎ بیـش از پیش نمایند.
حضـرت‎‎ آیـت اللـه‎‎ خــامنــه ای‎ بــا اشـاره‎‎‎ بــه محـاسبـه گـری‎ دقیـق‎ و بـدون‎ كمتـریـن‎ ظلـم‎ در دستگاه‎ الهی‎ افزودنـد : شغل‎ و حرفه‎ سخت‎‎ و با اهمیت پرسـتـاران‎ در نزد خداونـد پـاداش‎‎ و ارزش والایی‎ دارد و آنان‎ باید قدر كار خود را بدانند.

در این‎‎ دیدار پیش‎ از سـخنـان مقــام‎ معـظم‎ رهبر، ی‎‎ آقای دكتر پزشـكیـان‎ وزیـر بهداشت‎ ، درمان‎ و آموزش‎ پزشكی‎ بـا اشـاره‎ بــه‎ نقــش‎‎ پـرستـاران‎‎ و تــلاش آنــان در ارتقـای‎‎ سـلامـت‎ جامعه‎ ابراز امیدواری كرد با تلاش‎ مسئولان‎‎ مشكلات‎ پرستاران برطرف‎ شود.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/04/05/07.aspx?&mode=print