محكومیت دختر مسلمان محجبه در دادگاه انگلستان
دادگاه انگلیس تقاضای "شبینه بیگم"دانش آموز مسلمان مقیم انگلستان كه به دلیل اصرار برحفظ حجاب خود ازدبیرستانش اخراج شده بودرادرآخرین جلسه این دادگاه رد كرد.این دخترمسلمان كه 15 سال سن دارداز سال 2002 تا كنون اجازه ورود به مدرسه خوددر شهر"لوتون" درشمال شهر لندن رانداشته وازادامه تحصیلات خود به صورت منظم محروم مانده است.

این در حالیست كه ازهر پنج دانش آموز دبیرستان "دنبای" چهار تن آنان مسلمان هستند (79 درصدمسلمان) و توجیه این دبیرستان برای اخراج شبینه این بوده است كه وی باعث می شود تا میان دختران دانش آموز این مدرسه تبعیض ایجاد شود و برخی خودرامسلمان بهتروبرخی بدتربدانند.شایان ذكراست كه دلیل محرومیت شبینه بیگم،داشتن حجاب  نبوده،زیرا بسیاری از دانش آموزان دختر دراین مدرسه دارای حجاب كامل اسلامی می باشند.دلیل اصلی درگیری این دختر مسلمان با مدرسه خود دراین است كه این دختر اصرار بر پوشیدن لباسی موسوم به "شلوار كامیز" دارد كه چیزی شبیه به چادرهای بلند است كه از سر تا نوك پا را می پوشاند.

مسئولین دبیرستان "دنبای" به دو دلیل با این لباس مخالفت كردند. اول آنكه این دبیرستان مانند بسیاری ازمدارس دیگر انگلیس دارای یونیفورم بوده و لباس دانش آموزان مسلمان نیز باید بر طبق یونیفورم باشد و دیگر اینكه مسئولین این مدرسه معتقدند كه داشتن لباسهای بلند می تواند برای دانش آموزان در داخل مدرسه خطرناك باشد زیرا ممكن است به هنگام دویدن و ورزش و با حتی بالا رفتن از پله ها موجب صدمه دیدن این دختر شود. پبشتر شورای مساجد انگلستان اعلام كرده بود كه "شلوار كامیز" لباسی مناسب برای دانش آموزان است.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/31/07.aspx?&mode=print