گشایش‎ كتابخانه‎ تخصصی‎ ایران‎ در كابل‎
كتابخانـه‎ تخـصصی‎ ایـران‎ در بخـش‎ كشاورزی‎ روز شنبه‎ با حضور معـاون‎ وزیـر جهـاد كشـاورزی‎ ایــران‎ و وزیــر زراعــت‎ افغانستان‎ در كابل‎ گشایش‎ یافت‎.

در مراسم‎ گشایش‎ این‎‎ كتابخانه‎ وزیر زراعت‎ افغانستان گفـت‎: ایـران‎ پیـشتـاز در كمـك‎ بـه‎ مـردم‎ افغانـستـان‎‎ در دوران مقـاومـت‎ بـود و در دوران‎‎ بازسازی‎‎ نیز ایران یگانه‎ كشوری است‎ كه‎‎‎ براساس‎ زمان‎‎ بندی‎ تعیین شده بـه تمـام‎ تعهدات‎ خود به‎‎‎ ویژه در بخش‎ توسعه كشاورزی‎ افغانستان‎ عمل‎ كرده‎ است‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/24/05.aspx?&mode=print