جشنواره ملی قرآن دانشجویان مرداد ماه برگزار می‌شود

نوزدهمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران 24 تا 27 مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

براساس شیوه‌نامه سال 83 با تصویب شورای هماهنگی جشنواره‌ها و مسابقات قرآن و عترت دانشگاه‌ها، جشنواره سراسری قرآن با نام «جشنواره قرآن دانشجویان سراسر كشور» از این پس با نام «جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران» و با سیاستگذاری كلی آن شورا برگزار خواهد شد.
رشته‌های رقابتی جشنواره در دو بخش اصلی شامل گروه‌ رشته‌های كتبی و گروه رشته‌های شفاهی است و هر گروه نیز در سه مرحله مقدماتی، سراسری و ملی رقابت‌ خواهد كرد.
در سوالات گروه رشته‌های كتبی برای قسمت ترجمه، از ترجمه قرآن كریم حضرت‌ آیت الله مكارم شیرازی استفاده می‌شود كه دارای سه مرحله ترجمه سوره مباركه بقره برای مرحله مقدماتی، ترجمه سوره‌های مباركه بقره و آل عمران برای مرحله سراسری و ترجمه سوره‌های مباركه بقره، آل عمران و نساء برای مرحله ملی خواهد بود.
در قسمت تفسیر نیز از كتاب «تفسیر جوان» تالیف دكتر محمد بیستونی كه به ترتیب جلد 1 آن برای مرحله مقدماتی،‌ جلد 1و 2 برای مرحله سراسری و همچنین جلد 1 و 2 و 3 برای مرحله ملی مورد استفاده شركت كنندگان قرار خواهد گرفت.
در بخش حفظ نیز شركت‌كنندگان در سه گروه حفظ 10 جزء پیوسته قرآن كریم،‌ حفظ 20 جزء پیوسته قرآن كریم و همچنین حفظ كل قرآن كریم رقابت خواهند كرد.

در گروه رشته‌های شفاهی برای قسمت تحقیق و ترتیل، بر اساس دستورالعمل‌ مسابقات جشنواره از كل قرآن كریم آزمون گرفته می‌شود. قسمت حفظ قرآن كریم نیز شامل سه گروه حفظ 10 جزء قرآن كریم، 20 جزء قرآن و همچنین حفظ كل قرآن كریم خواهد بود.
پس از اجرای مرحله مقدماتی و سراسری، در دو گروه كتبی و شفاهی، 20 نفر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 9 نفر از وزارت بهداشت‌،‌ درمان و آموزش پزشكی،‌ 6 نفر از وزارت آموزش و پرورش، 6 نفر از دانشگاه پیام نور،‌ 6 نفر از دانشگاه جامع علمی-كاربردی، 15 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی و 3 نفر از دانشكده‌های علوم قرآنی در سطح ملی پذیرفته خواهند شد.
مسابقات بخش اصلی این جشنواره در سه مرحله مقدماتی، سراسری و ملی و همچنین مسابقات بخش جنبی در یك مرحله ملی اجرا خواهد شد.

لازم به ذكر است كه این جشنواره توسط جهاد دانشگاهی و با همكاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمی-كاربردی، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ سازمان بسیج دانشجویی و دانشكده‌های علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شد.
 

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/12/04.aspx?&mode=print