ساخت‎ زندان‎‎ مدرن ، نماد دموكراسی‎ بوش‎

در حالیكه‎‎ كه خشم‎ افكار عمومی‎ بین‎‎ المللی‎ از جنایات‎ اشغالگران در عـراق‎ ادامه‎ دارد بوش‎ همچنـان‎ ادعـای‎ اسـتقـرار دموكراسی‎‎ در عراق‎ را تكرار می كند.

رئیس‎ جمهور امریكا در دانشكده‎ جنگ‎ نیروی‎ زمینی‎ امریكـا در شهـر كارالیسل‎ در ایالت‎ پـنسیلـوانیــا بـاردیگـر بدون‎ توجه‎‎‎ به افكار عمومی‎ كـه موضوع تعقیب‎ قضایی‎ و مجازات‎ عاملان‎ شكنجـه‎ در عـراق‎ را پی‎‎ می گیرنـد مـداخلـه‎ سـران‎ نـاتـو را بـرای‎ استقـرار دمـوكـراسی‎ در عراق‎ خواستار شد.

وی‎ با بیان‎‎ ایـنكـه‎ امـریكـا زنـدان ابوغـریـب‎‎ را تخریب خواهد كرد از 15 كشور عضو ناتـو به‎‎‎ ویژه انگلیس‎ و لهـستـان‎ بـه علت‎ همـراهی‎ كشورش‎ در جنگ‎ با عراق‎ تشكـر وادعا كرد: در زمان‎ دیكتـاتـور ( صـدام‎ ) زندان‎ هایی‎ مانند ابوغـریـب‎ نمـاد مـرگ‎ و شكنجـه‎ بـودنـد اما امریكا زندان‎ مـدرنی‎ با حداكثر امنیـت‎ را احداث خواهـد كـرد و هـنگـامی‎ كـه‎ ایـن‎‎ زندان احـداث شـد بـا تـاییـد دولـت‎ عـراق‎ , زندان‎ ابوغریـب‎ را به‎ عنوان‎ نمادی‎‎ برای یك‎ عراق‎ جدید تخریـب‎ می‎ كند.

رئیس‎ جمهور امریكا همچنین‎‎ با اذعـان اینكه‎‎ عـراق‎ هـم‎ اكنـون‎ بـا دوره حسـاس‎ و روزهای‎ سختی‎ روبروسـت‎ ادعـا كرد: با این‎ حال‎ ائتلاف‎ قـدرتـمنـد و تـلاش‎ های‎ ما متمركز و خستگی‎ ناپذیراست‎ و هیـچ‎ قدرتی‎‎ نمی تواند پیشرفت‎ عـراق‎ را متـوقـف‎ كند.
بوش‎ باردیگر تاكید كرد: ما در نشسـت‎ مـاه‎‎ آینده ناتو پیــرامــون‎‎ نقــش‎ ایــن ســازمــان‎ دربـاره‎ اسـتقـرار و ایـجــاد دموكراسی‎‎ گفـتگـو می كنیم‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/03/08/06.aspx?&mode=print