شرح کامل بـازدیـد حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ از صدا و سیما
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ صبح‎ دیروز بدون‎‎‎ اطلاع قبلی ‎از چندین بخش‎ سازمان صدا و سیمای‎‎ جمهوری اسلامی‎ ایران‎ بازدید كردند و از نزدیك‎ در جریان‎‎‎ فعالیت‎ های‎ این سازمان قرار گرفتند.

بـازدیـد حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ از صدا و سیما در ساعت‎ 10 و 40 دقیقه‎ صبح‎ روز دوشنبه آغاز شـد و رهبــر معـظم‎ انقـلاب‎ در حـالی‎ كـه‎ آقـای‎ لاریجانی‎ رئیس‎ سازمان‎‎ صدا وسیما ایشـان را همراهی‎‎ می كرد با حضور بر سـر مـزار پنـج‎ تن‎‎ از شـهیـدان گمنـام‎ در محـوطه‎ مسـجــد بـلال‎ صدا و سیما با قـرائت‎ فـاتحـه‎ بـرای‎ شهیدان‎ سرافـراز انقـلاب‎ اسلامی‎ و حمـاسـه‎ دفاع مقدس‎ علو درجات‎‎ مسئلت كردند. ایشان‎ سپس‎ از بخشهای‎ مخـتلـف‎ واحــد مـركـزی‎ خبر بازدید كردند و با فعالیــت‎ هـای‎‎‎ بخـش‎ های تولیدی خبر در صدا و سیمـا آشنا شدند.

رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ همچنین‎ از بخش‎ های‎ مختلف‎ پخش‎‎ خبر سیما، استودیوها و رژی‎ پخش خبر سیما بازدید كردند. در بازدید از واحد مركزی‎ خبر و پخـش‎ خـبـر سیما مسئولان‎‎ این بخش‎ ها توضیـحــات‎ لازم‎ را به‎ اطلاع ایشان‎ رساندند. بازدید حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامـنـه ای‎ از صـدا و سیما با حضور در استودیوهای‎ پـخـش‎ شبكه‎ های‎ مخـتلـف‎ رادیـو و تلـویـزیـون‎ و بازدید از مركز نودال‎ و تجهیزات‎ فنی‎ پخـش‎ ادامه‎ یافت‎ .

رهبر معظم‎ انقلاب‎ در ادامـه‎ بـازدیـد خـود از صدا و سیما در جمـع‎ معــاونــان‎، مـدیـران‎‎‎ و مسئولان بخشهای‎ مخـتلــف‎ ایــن سـازمـان‎ بـا قدردانی‎ صمیمـانـه‎ از آقـای‎ لاریجـانی‎ رئیـس‎ صدا و سیما افزودنـد: در دوران‎ ده‎‎ سـالـه مسئولیت‎ آقـای‎ لاریجـانی‎ تحولات‎‎ عمیقی‎ در صدا و سیما صورت گرفتـه‎ و این‎‎ سازمان حقیقـتـا تغییر هویت‎‎ داده‎ است كه‎ روند این‎ پیشرفـت‎ ها باید با انسجام‎ و كارآمدی‎ بیشتر ادامه‎ یابد .
حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنـه ای‎‎ دلـســوزی، ایمـان‎، قوت‎ فـرهـنگی‎ ، بـرخــورداری‎ از ویـژگی‎‎‎ هـای‎ انقلابی و آشنایی بـا مسـائل‎ كـشـور را از خصـوصیـات‎ آقـای‎ لاریجـانی‎ بـرشمـردنـد و افزودند: صدا و سیـمــا در دهـه‎ اخیـر تحـت‎ فشارهای‎‎ مسـتمـری قــرار داشتـه‎‎ اسـت‎ امـا به راستی‎ كارهای‎ بزرگ‎ و ارزشـمندی‎‎ انجـام‎ داده‎‎ كه جای تشكر قلبی‎ و صمیمانه‎ دارد .

ایشان‎ با اشاره‎‎ به تلاشهــای‎ صــدا و سیـمـا برای‎‎ تحقق‎ توقعات‎ رهبری و بهـبـود مـستـمـر كـارهـا افـزودنـد: تـوقـعـات‎ و تاكیدات‎‎ رهـبـری‎ در دوره‎ جدید ریاست صـدا و سیما هم‎ ادامـه‎ خواهد داشت‎ زیـرا بـرای‎ تكامـل‎ و پیشـرفـت‎ نبایـد بـه‎ هیـچ‎ حـدی‎ قانع‎ بود.
مقـام‎‎ معـظم رهبـری‎ بـا اشـاره‎‎ بــه فشـار جریانهای‎ سیاسی‎ به‎ صـدا و سیـمــا در دهـه‎ اخیر خـاطر نشـان‎‎ كـردنـد: ایــن فشـارهـا بـا انگیزه‎ های‎ مختلف‎ صـورت‎ می‎ گیرد كه‎‎ درمیان‎‎ این انگیزه ها، مخالفت‎ با اقدامات‎ انقلابی‎‎ و ارزشی صدا و سیما كامـلا پررنگ‎ است‎.
ایشان‎ در تشریح‎ فعـالیـتهـای‎ قـابـل‎ تقدیر صدا و سیما به‎ حمایت‎ از آرمان‎ ها و اصول‎ انقـلاب‎‎ ، ترغیب بسیار موثر مردم‎ بـه‎ حضور در پـای‎‎‎ صندوق‎ های رای و مقابله‎ بـا تهاجم‎ فرهنــگی‎ دشمـن‎ اشـاره‎ كـردنـد و افزودند : جریان‎ های‎ سیاسی‎ ، با توجه‎‎ بـه همین‎ نقاط قوت‎‎ ، صـدا و سیما را تحت فشار قرار می‎دهند اما این‎‎‎ سازمـان ضمـن تحـمـل‎ دشواری‎ ها بـه‎‎‎‎ راه خـود ادامه داده است‎ .

مقام‎‎ معـظم رهبـری‎ بـا اشــاره‎‎ بــه آرایــش‎ پیـچیـده‎‎ رسـانـه ای‎ و فـرهنـگی‎ دشـمنـان‎ بـرای‎ تحقق‎ اهداف‎ مـراكـز قـدرت‎ جهانی‎‎ و فشـار بـه‎ جمهوری‎ اسـلامی ایـران‎ افزودند : صـدا و سیمـا در مقـابـل‎ ایـن‎ لشكركشی‎ رسانه‎ ای‎ ایستـاد و تا حـد تـوان‎ مقابله‎ كرد. ایشان‎‎ صدا و سیما را زبـان و چـهـره‎ انقـلاب‎ و نـظام‎ در جهـان‎ بـرشمــردنــد و خاطرنشان‎‎ كردند: ملت‎ های‎ مسلمان به‎‎ ویـژه جوانان‎‎‎‎ ، دانشجویـان و نخبگان جهان اسـلام‎ به‎ اتحاد ملت‎‎ ایران‎ و پیشرفت و سرافـرازی‎ انقلاب‎ اسلامی‎ چشم‎ امیـد دوخته‎ اند و صدا و سیما می‎ تـوانـد بـا تـرسیـم‎ اقـتـدار و یكپارچگی‎‎ ملت‎ و نـظام‎ اســلامی ، امیـد ملتهای‎ مسلمان‎‎ را افزون كند.

رهبر معظم‎ انقلاب‎‎ با اشـاره‎‎ بـه جـذب نیروهای‎ برجسته‎ در صدا و سیما افزودنـد : خانـواده‎ پـرتـوان‎ صـدا و سیمـا اعــم‎ از مـدیـران‎‎‎ ، هنرمندان و كاركنـان پـرتــلاش‎ ایـن‎‎ سـازمـان باید با انسجام‎ بیشـتـر ، انگیزه‎ های‎‎‎ كـاری افـزونتـر و كـارآمــدی بیـشتـر بــه‎‎‎ راه خــود ادامـه دهنـد تـا همانگونه‎‎‎ كه امروز وضع‎ این‎ رسانـه بـا 10 سال‎‎ قبل تفاوت‎‎ چـشمـگیـری‎ كــرده‎ اسـت در سالهای‎ آینده‎ نیز شاهـد پیشـرفـت‎ مستمـر رسانه‎ ملی‎ باشیم‎ .

در ابتدای‎‎ ایـن‎ دیـدار آقـای دكـتـر لاریجـانی‎ رئیس‎ سازمان‎‎ صدا و سیمـا ضـمـن خیر مقدم‎ بـه‎‎‎ حضرت‎‎ آیت الله خـامنـه ا، ي‎ حضور ایـشـان‎ در صدا و سیما را خـاطره‎ ای‎ مانـدگــار و شیــریــن‎‎ بـرای‎ مـدیـران و كاركنان‎‎‎ این سازمان دانسـت‎ و تاكید كرد : همانگونه‎‎ كـه حضـور 8 سـال‎ پیش‎ مقام‎‎ معظم رهبری‎ در سازمان‎ صدا و سیما نقـطه‎ عـطفی‎ برای‎‎ حركت‎ به‎‎ سوی اهداف‎ تعییـن‎ شده بود ، حضور امروز ایشان‎ نیـز منـشــا گـامـهـای‎ بعدی‎ خواهد بود.
آقای‎ لاریجانی‎ از تقـویـت‎ و احـســاس‎ دیـنی‎‎ ، تقویت‎ تفكـر انقـلاب‎ اســلامی و مقـابلـه‎‎ بـا تهاجم‎ فرهنگی‎ ، زمینه سـازی‎ توسعه‎ كشـور و همگرایی‎ نیروهـای‎ انقـلاب‎ ، به‎ عنوان‎‎ رئوس‎ اهداف‎ سازمان صدا و سیـمـا نام‎ برد و افزود : برای‎ تحقـق‎ ایـن‎ هـداف‎ ضمن‎ تشكیل‎ شوراهــای‎ تخـصصی‎ مـختـلـف‎ در سازمان‎ ، شـوراهـای‎ طرح‎ و برنامه‎‎ در شبكه ها و گـروه‎‎ هـای‎ مـختـلـف‎ برنامه ساز شكل‎ گرفت‎ و مراكز پژوهـشی‎ در همه‎ بخشهای‎ صدا و سیما تشكیل‎ شد كـه‎ مـركـز پـژوهـش‎ هـای‎ اسلامی‎ در قم‎ از جمله‎ مهـمتـریـن‎ آنها بود .
رئیس‎ سازمان‎‎‎ صداوسیمـا ضمـن بیــان تـحـول‎ بـنیـادیـن‎ در زمینــه‎ نیــروی‎ انسـانی‎ ایـن‎‎ سـازمـان و جـذب‎ نیـروهـای‎ متخصص‎ و ایثارگر در طول‎‎ 10 سال گذشـتـه‎ ، به‎‎ پیشرفتهای‎ سازمـان‎ صداوسیما در عـرصـه فنی‎ اشاره‎ كرد و گفـت‎‎ 70 : درصد تجهیـزات فنی‎‎ صداوسیمـا در داخـل‎ تولید می شـود و اكنون‎ توانـایی‎ نـصـب‎ 63 فرستنده‎ پرقدرت‎ تلویزیونی‎ و ساخت‎ و نـصـب‎ 1500 فرستـنـده‎ كم‎ قـدرت‎ رادیـویی‎ در سـال‎ وجود دارد.
آقای‎ لاریجانی‎ با اشـاره‎‎ بـه انـجـام‎ مقــدمــات‎ پخـش‎ دیجیتـالی‎ و همـچنیـن‎ سرمایه‎‎گذاری‎ انجام‎‎ شـده در مـورد سیـستـم مـولتی‎ مـدیــا ( چندرسانـه‎ا) ي‎افـزود : هم‎ اكنـون‎ صـداوسیــمــا دارا37 ي‎ شبـكـه‎ تلویزیونی‎‎‎‎ ملی ، فـراملی و استـانی و همچنین‎ 40 شبكه‎ رادیویی‎‎‎ مـلی ، فراملی و استانی‎ است‎ .
رئیس‎ سازمان‎ صدا و سیما ، تولیـد 59 ساعـت‎‎ انیمیشن‎ را از افتخاراتصـداوسیـمـا دانسـت‎ و با اشاره‎‎ به افزایش‎ مخاطبان‎ صدا و سیـمـا تاكید كرد : تمام‎ پیشرفتـهــا و افتــخــارات‎ صــداوسیمــا در ده‎ ســال‎ گـذشتـه‎ مـرهــون‎ رهنمودهـاو حمـایتـهـای‎ مقام‎‎ معـظم رهـبــری‎ و پشـتكـار و جـدیـت‎ معاونان‎‎‎ ، مدیـران و تــمــام‎ كـاركـنـان صداوسیما بوده‎ است‎ .

حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ در بـازدیـد از صـدا و سیمـا ، هـمچـنیـن‎ در جـمـــع‎ كـاركنـان‎‎‎ ایـن سازمان افزودنـد : صـدا و سیما به‎‎ عنـوان‎‎ اثـر گذارتریـن مـجمـوعـه فرهـنگی‎ كشـور ، بـایـد همچون‎ سـالـهـای‎ اخیر، تقویـت‎‎ وحـدت مـلی‎ ، افزایش‎ امیـد مردم‎ به‎‎ آینده روشن‎ كـشـور ، ترغیب‎ مـلـت‎ به‎‎ حضور در صحنه های‎ مـختـلـف‎ و افـزایـش‎ شجاعت‎ مسئولان‎ و قشرهـای‎ تـاثیـر گـذار را سرلوحه‎ اهداف‎ خود قرار دهد.
رهبر معظم‎ انقلاب‎ ، فرهنگ‎ را مـایــه‎ اصـلی‎ هویت‎‎‎ و رمز بقا و پیشرفت هـرمـلـت خواندند و با اشاره‎‎ به دگرگونی‎‎ عمیقی كـه‎‎ پـس‎ از انقلاب‎ در نگرش‎ بـه فـرهـنـگ‎ و هویت‎‎ مـلی‎ روی‎ داده‎ اسـت ، افـزودنــد : صـدا و سیمـا می‎ تواند با فعالیتـهـای‎ هنرمندانه‎ خـود، عـطر فرهنگ‎ صحیـح‎ را در جان‎ جامعه‎ جاری‎ سـازد و در مقابل‎ تهـاجـم‎ بسیار پیچیده‎‎‎ دشمن‎ بایستـد كـه بـه یـاری‎ پروردگار تاكنـون‎‎ از عهـده‎‎ ایــن وظیـفـه برآمده‎ است‎ .
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ خـاطر نـشـان‎ كردند : مراكز رسانه‎‎ ای‎ بسیار پیچیـده ، متـنـوع و متكثر قدرتهای‎ جهانی‎ در تلاشنـد تـا وحـدت‎ ملی‎ را در ایران‎ تضعیف‎ كنـنـد، اعتمـاد بـه‎ نفس‎ جوانان‎ كارآمـد را سـسـت‎ نمـاینـد و بـا تهدید و ارعاب‎ و تـرسیـم‎ آینـده‎‎ ای‎ نـگـران‎‎ كننده ، شجاعت‎ مسـئولان ارشد سیاسی‎ را سلـب‎ كنند و صـدا و سیـمـا باید دقیقـا در نـقـطه‎ مقابـل‎ ایـن‎ جـهـت‎ گیریها ، فعالیت‎ كند.
ایشان‎ با تاكید بر تحقیق‎ و هنـر بـه‎ عنوان‎ دو عنصر بسیار ضروری‎‎ در فعالیت‎ های صدا و سیمـا خاطر نشان‎‎ كردند : باید ضمـن توجه‎‎ كامل‎ به تحقیق‎ و پژوهش‎ ، از هنـر در بهترین‎ شكل‎ خود در همه‎ فعالیتهـای‎ صـدا و سیما اسـتفـاده‎‎ كــرد چـرا كـه هنـر جـزو برجسته‎ترین‎‎ و ارزشمندترین صنع‎ پـروردگـار است‎ .

رهبر معظم‎ انقلاب‎ همچنین‎ از تلاشـهـای‎ یكایـك‎ مدیران‎‎ و كاركنان صــداوسیـمــا صمیمـانـه‎ قدردانی‎ كردند. در پایان‎ بازدید رهبر معظم‎ انقلاب‎ از صـدا و سیما نماز ظهر و عصر بـه‎ امـامــت‎ ایـشـان‎ اقامه‎ شد.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/29/04.aspx?&mode=print