تجليل‎ ناشران‎ برتر كتاب‎ دفاع مقدس
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي‎ دفاع مقدس‎ در هفدهمين‎‎ نمايشگاه‎ بين المللي‎ كتاب‎ تهران‎‎ از ناشران برتـر كتـاب‎ دفـاع مقـدس‎ تجليل‎ مي‎ كند. اين‎ مراسـم‎ بـا حضور نويسندگان‎‎ و ناشران از ساعـت‎ 18 تـا 20 شنبه‎ نوزدهم‎ ارديبـهشـت‎ در سـراي‎ اهـل‎ قلم‎ برگزار مي‎ شود.

در اين‎ مراسم‎ از دو ناشر دولتي‎‎ وغيردولتي در حوزه‎ دفاع مقدس‎ قدرداني‎‎ مي شود. در غرفه‎ بنيـاد حفظ آثار و نشـر ارزشهـاي‎ دفاع مقدس‎ در هفدهمين‎‎ نمايشگاه‎ بينالمللي‎ كتـاب‎ تهـران‎‎ همچنين كتابهاي‎ دفـاع مقـدس‎ معرفي‎‎ مي شود.

در اين‎‎ غرفه‎‎ از نمايشگاه بين المللي‎ كتـاب‎ تهران‎‎ فهرستي‎‎ شامل‎ اسامي كتابها ناشـران، شماره‎‎ سالن‎ و غرفه آنها در اختيار بازديد كنندگان‎ قرار مي‎ گيرد. برگزاري‎ سومين‎ دوره‎‎ ناشر برگـزيـده دفـاع مقدس‎ از برنامه‎ هاي‎ مهـم‎ ايـن‎ بـنيـاد در هفدهمين‎ نمايشگاه‎ است‎. عرضه‎‎ بن‎ ويژه خريد كتاب‎ دفاع مقدس‎ و اهدا آن‎‎‎ به‎ بازديد كنندگان و ناشران و انعقـاد قراردادهاي‎‎ حمايتي‎ براي تشويق‎ ناشران‎ بـه‎ انتشار كتب‎ دفاع مقدس‎ از ديگر برنامه‎ هاي‎ غرفه‎‎ بنياد حفظ آثار در نمايشگاه هفـدهـم‎ است‎. سال‎ گذشته‎‎ بيش‎ از 205 عنوان‎ كتاب‎ در حوزه دفاع مقدس‎ تاليف‎ شده‎ است‎.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/19/10.aspx?&mode=print