تحقیق‎ از بدرفتاری‎ آمریكاییها با عراقیها

 سازمان‎‎ دیده‎ بان حقوق‎ بشر بر تحقیق‎ درباره‎ علت‎ بدرفتاری‎ سربازان‎ و افسران‎‎ ارتش‎ آمریكا با زندانیان عراقی‎ تاكید كرد.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه ، سازمان‎ حقوق‎ بشردربیانیه‎ ای‎ اعلام‎ كرد، رویكرد آمریكا درقبال‎ بدرفتاری‎ نظامیان‎‎ خود با زندانیان در عراق‎ و افغانتسـان‎ نگـرانی‎ هـای‎‎ جـدی برانگیخته‎‎‎ است‎ وپرونده دو زندانی‎ كه بیـش‎ از دوسال‎‎ پیش‎ در پایگاه‎ بگرام‎ نزدیك‎ كابل به‎‎ قتل‎‎‎ رسیدند هنوز حل و فصل نشده است‎.
مدیرسازمان‎‎ دیده‎ بان حقوق‎ بشـر گفـت‎: از رفتارتحقیر آمیز نظامیان‎‎ آمریكا با زندانیان و از حركاتی‎ كه‎ آنها ازخود نشان‎‎ دادند چنین استنباط می ‎شد كه‎ آنان‎‎ چیزی‎‎ برای پـنهـان كردن‎‎ از مسئولان مافوق‎ خود نداشتند.
وی‎‎ بااشاره‎‎ بـه تصـاویـر زشـت‎ بـدرفتـاری نظامیان‎‎ آمریكایی‎‎ بازندانیان عراقی تاكید كرد: مسئولان‎ آمریكایی‎ بـایـد تغییـری‎ بنیادین‎‎‎ درروش‎ برخورد نظامیان بازندانیان ایجاد كنند.
دو روز پس‎‎ ازآنكه‎‎ شبكه تلویزیون‎ سی‎‎ بی اس آمریكا تصاویـری‎‎ از بـدرفتـاری نظامیان‎ آمریكایی‎‎ با زندانیان‎‎ عراقی در زندان ابـو غریب‎ نزدیك‎ بغداد پخش‎ كرد، آمریكا بـا موجی‎‎ از اعتراضات‎ جهانی روبرو شد.
شش‎ نظامی‎‎ آمریكایی رسما به‎ بدرفتـاری‎ بـا زندانیان‎ عراقی‎ متهم‎ شدند و قرار اسـت‎ در دادگاه‎‎ جنگی‎ محاكمه شوند.
از هفت‎ مسئول‎‎ دیگر از جمله‎ یك‎ ژنرال آمریكایی‎‎ نیزدر این‎ باره‎ بازجویی كردند.

 

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/12/07.aspx?&mode=print