‎آغاز به‎ كار همایش‎ روز ملی‎ شوراها

 همایش‎ روز ملی‎ شـوراهـا امـروز ( چهارشنبه‎‎ ) در وزارت‎ كشور آغـاز بـه كـار كرد.
در این‎ همایـش كه‎‎ به مناسبت‎‎ نهم‎ اردیبهشت پنجمین‎ سالروز تشكیل‎ شوراهای‎ اسلامی‎ كشور بـا حضـور حجـت‎ الاسلام‎ والمسلمین‎ محمدی‎ گلپایگـانی‎ رئیـس‎ دفتر مقـام‎‎ معـظم رهبـری‎‎ و رئیـس‎ جمهوری اسلامی‎‎ ایران‎ برگزار می شود قرار است‎ آقای‎ خاتمی‎‎ سخنرانی كند.
همچنین‎ پیش‎ از سخنرانی‎ رئیس‎ جمهور, وزیر كشور و رئیس‎ شورای‎ عالی‎‎ استان‎ ها سخنرانی خواهند كرد.
قراراست‎ پس‎ از سخنرانی‎‎ آقای‎ خاتمی, معاون‎ حقوقی‎ و امـور مجلـس‎‎ رئیـس جمهور و معاون‎ امــور اجتمـاعی‎ و شـوراهـای‎ وزارت‎ كشـور سخنرانی‎ كنند.

 

Logo
https://old.aviny.com/news/83/02/09/06.aspx?&mode=print